Samfunnsstraff ved domfellelse for legemsbeskadigelse

25.06.2004, HR-2004-01116-A, (sak nr. 2004/590), straffesak, anke
straffeloven § 229 første straffalternativ
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Stein Vale)
Støle, Bruzelius, Stang Lund, Flock, Gussgard

Domfelte var funnet skyldig i legemsbeskadigelse ved at han hadde slått en person flere ganger i ansiktet med knyttet hånd. Fornærmede ble påført et kutt som måtte sys og fikk slått løs to tenner. Episoden inntraff etter at fornærmede hadde opptrådt klart provoserende som kunde i en kiosk der domfelte arbeidet. Blant annet hadde han kommet med en rasistisk uttalelse mot domfelte, samt sjikanert en kunde. Med bistand av en vekter klarte domfelte etter flere forsøk å få fornærmede ut av kiosken, men denne slo da domfelte med knyttet neve i øyet.

Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 40 dager, av lagmannsretten redusert til 30 dager. Høyesterett kom under tvil til at det var forsvarlig å fravike det klare utgangspunkt om ubetinget fengselsstraff ved legemsbeskadigelse, og ga dom på 45 timer samfunnsstraff og en bot på 5000 kroner. Domfelte hadde gjort gjentatte forsøk på å løse en vanskelig situasjon som var skapt av fornærmede, og han hadde handlet i berettiget harme, jf. straffeloven § 56 b. Han hadde også umiddelbart avgitt en uforbeholden tilståelse, jf. straffeloven § 59 annet ledd.
Til toppen