Seksuell omgang med 7 år gammel jente

24.02.2004, HR-2004-00380-A, (sak nr. 2003/1491), straffesak, anke
Straffeloven § 195 første ledd, første straffalternativ
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)
Mitsem, Rieber-Mohn, Stabel, Oftedal Broch og Aasland

Domfelte - tidligere ustraffet mann, 17 ½ år på gjerningstiden - var i tingretten idømt 8 måneders fengsel, hvorav 90 dager ubetinget - for å ha ført en finger inn i kjønnsorganet til en 7 år gammel pike, slikket hennes kjønnsorgan og fått henne til å onanere seg. Etter domfeltes anke fastsatte lagmannsretten straffen til samfunnsstraff i 240 timer med en gjennomføringstid på åtte måneder. Påtalemyndighetens anke til skjerpelse av straffen ble forkastet av Høyesterett (dissens 3-2).

Høyesteretts flertall konstaterte at selv om strafferammen er fengsel i inntil 10 år, var det adgang til å idømme samfunnsstraff, idet domfelte var under 18 år på gjerningstiden, jf. straffeloven § 55. Det dreide seg om et enkeltstående, men samtidig alvorlig overgrep, forøvet ved en uforklarlig impulshandling. Flertallet la, som lagmannsretten, til grunn at det forelå klare individualpreventive hensyn til fordel for samfunnsstraff. Lagmannrettens konkrete utmåling, 240 timer med en gjennomføringstid på åtte måneder, måtte karakteriseres som en meget følbar sanksjon, og flertallet fant at heller ikke hensynet til den alminnelige lovlydighet taler avgjørende imot samfunnsstraff. Det ble også lagt vekt på at domfelte straks hadde tilstått forholdet. Etter dette fant flertallet ikke å ville fravike det resultatet en enstemmig lagmannsrett, etter en umiddelbar bevisførsel, hadde kommet til. Mindretallet fant at det i en sak som denne - en meget alvorlig sedelighetsforbrytelse mot en pike som nettopp var fylt 7 år - ikke var grunnlag for å anvende samfunnsstraff.
Til toppen