Seksuell omgang med mindreårig

27.08.2004, HR-2004-01445-A, (sak nr. 2004/534), straffesak, anke
Straffeloven § 195 fjerde ledd jf. §195 tredje ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll) mot A (advokat Arve Opdahl)
Rieber-Mohn, Øie, Utgård, Oftedal Broch og Schei

Saken gjaldt spørsmålet om en jente på 13 år og 7 måneder og en mann på 21 år var "omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling" da den seksuelle omgang fant sted, jf. straffelovens § 195 fjerde ledd. Spørsmålet om den objektive ansvarsregel i § 195 tredje ledd er forenlig med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2, ble også berørt. Den seksuelle omgang gjaldt blant annet ett samleie og ett likestilt tilfelle, jf. straffelovens § 206, og dessuten ett tilfelle av annen seksuell omgang.

Tingretten fant at § 195 fjerde ledd ikke kom til anvendelse og dømte A til ett år betinget fengsel, jf. straffelovens § 59 annet ledd. Lagmannsretten fant at partene var omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, og frifant tiltalte med hjemmel i § 195 fjerde ledd. Ingen av instansene fant at den objektive ansvarsregel i § 195 tredje ledd var problematisk i forhold til EMK artikkel 6 nr. 2. Høyesterett kom til at aldersforskjellen i dette tilfellet klart var for stor til at § 195 fjerde ledd kunne anvendes. Aldersvilkåret er et selvstendig vilkår, det er en absolutt grense når det gjelder aldersforskjell, dog slik at denne grense kan variere med hvilket alderstrinn partene befinner seg på. Lagmannsrettens dom med hovedforhandling måtte derfor oppheves. Høyesterett uttalte seg også om forholdet mellom § 195 tredje ledd og uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2. Det ble pekt på at den objektive ansvarsregel, villfarelse om alderen utelukker ikke straffeskyld, reiser problemer i forhold til EMDs praktisering av artikkel 6 nr. 2. Problemet består i at § 195 tredje ledd, i motsetning til § 196 tredje ledd, ikke gir tiltalte noen mulighet for å gå fri for straff på subjektivt grunnlag. Det må her foretas en proporsjonalitetsvurdering der hensynet til de tiltalte på den ene side, og hensynet til unge fornærmede på den annen, må veies mot hverandre. Uttalt at forholdet til uskyldspresumsjonen neppe ville ha vært problematisk hvis § 195 tredje ledd hadde hatt en slik reservasjon for den aktsomme opptreden som § 196 tredje ledd.
Til toppen