Seksuell omgang/voldtekt mot et barn - straffutmåling

18.06.2004, HR-2004-01077-A, (sak nr. 2004/699), straffesak, anke
Straffeloven §§ 192 første ledd bokstav a og 195 første ledd første straffalternativ og annet ledd bokstav c
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)
Matningsdal. Gjølstad, Tjomsland, Stabel og Schei

Saken gjelder fem til seks tilfeller av seksuell omgang med en gutt på åtte til ni år som ble begått over en periode på i overkant av ett år. Domfelte er fornærmedes onkel.

Overgrepene besto i at domfelte og fornærmede var nakne, og at fornærmede måtte legge seg på domfelte slik at deres blottede kjønnsorganer lå mot hverandre. Lagmannsrettens flertall hadde funnet det bevist at domfelte ved samtlige anledninger hadde masturbert fornærmede, men dommen kunne ikke forstås slik at det hadde skjedd gjensidig masturbasjon. To av overgrepene hadde skjedd under ferietur i Sverige hvor fornærmede overnattet sammen med domfelte. Ved det siste overgrepet, som skjedde i Sverige, satte fornærmede seg til motverge slik at det forelå voldtekt. De øvrige overgrepene hadde skjedd i domfeltes hjem hvor han bodde sammen med fornærmedes mormor. På bakgrunn av en sammenligning med Høyesteretts kjennelse av 12. mars 2004 i sak HR-2004-00518-A kom Høyesterett til at den utmålte straff på fengsel i 1 år og 10 måneder var passende. Ved straffutmålingen kunne det ikke legges vekt på at overgrepene foreløpig ikke synes å ha påført fornærmede nevneverdige skadevirkninger. Domfeltes anke ble etter dette forkastet.
Til toppen