Sjekk- og kredittkortbedrageri - straffutmåling

03.09.2004, HR-2004-01455-A, (sak nr. 2004/1026), straffesak, anke
Straffeloven § 270
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)
Rieber-Mohn, Støle, Utgård, Gussgard og Sche

A ble i 1998 tiltalt for flere sjekkbedragerier og et par kredittkortbedragerier, begått i 1996 og 1998. Han ble dømt i Oslo byrett 14. juni 1999 til fengsel i 5 måneder hvorav 75 dager ble gjort betinget. A anket til lagmannsretten, som henviste anken over straffutmålingen. Borgarting lagmannsrett avsa 10. juli 2000 dom der 120 dager av en straff på 5 måneder ble gjort betinget. A anket til Høyesterett over saksbehandling og straffutmåling, men anken ble forlagt hos statsadvokatene i Oslo. Først i juli 2004 ble anken oversendt Høyesteretts kjæremålsutvalg, som tillot fremmet straffutmålingsanken.

For Høyesterett tok forsvarer utenfor anken opp spørsmålet om opphevelse av byrettens dom med hovedforhandling. Det ble anført at byrettens domsgrunner, særlig vedrørende kravet til "uberettiget vinnings hensikt" i straffelovens § 270, var mangelfulle og uriktige. Høyesterett sluttet seg til forsvarerens anførsler utenfor anken. Byrettens domsgrunner var dels utilstrekkelige, dels bar de bud om en uriktig forståelse av kravet til uberettiget vinnings hensikt. Dette var en gjennomgående feil ved byrettens behandling av nær sagt alle tiltalepunkter. Følgelig ble byrettens og lagmannsrettens dommer, begge med hovedforhandling, opphevet.
Til toppen