Sjøloven - avgrensing av ansvaret til transportøren knytt til "bruttovekten av godset..."

23.03.2004, HR-2004-00588-A, (sak nr. 2003/1542), sivil sak, anke
Sjøloven § 280 første ledd
Fjord Line AS (advokat Bjørn Flåm) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Gustav Johan Selmer)
Flock, Coward, Bruzelius, Stabel og Gjølstad

Under uroleg ver under overfart frå Noreg til Danmark tippa ein semi-trailer over, slik at den trefte ein tilsvarande semi-trailer som var plassert ved sida av. Begge tilhengarane blei kondemnerte mens trekkvognene berre fekk mykje moderat skade.

If Skadeforsikring NUF, som erstatta skadane på tilhengarane med til saman kr 638 000, kravde regress for heile summen hos reiarlaget. Under tilvising til ansvarsavgrensingsregelen i sjøloven § 280 vedgjekk reiarlaget berre ansvar for kr 422 193. Bergen byrett gav reiarlaget medhald, mens Gulating lagmannsrett under dissens kom til at regresskravet fullt ut var omfatta av ansvaret til reiarlaget. . Høgsterett kom samrøystes til same resultat som byretten og mindretalet i lagmannsretten. Det sentrale spørsmålet var om "bruttovekten av det gods som er .. skadet" var vekta av heile kjøretøyet eller vekta av tilhengaren. Når det siste alternativet blei valt, blei dette grunngitt med at tilhengaren kunne nyttas i kombinasjon med andre trekkvogner og hadde sin sjølvstendige økonomiske verdi. Den kunne såleis ikkje sjås som ein integrert del av heile kjøretøyet. At tilhengaren på skadetidspunktet var fysisk forbunden med trekkvogna, kunne da vanskeleg leie til at ein i forhold til kiloregelen i § 280 naturleg kunne seie at heile semi-traileren var skadd.
Til toppen