Spørsmål om inhabilitet for dommere

03.01.2004, HR-2004-00215-A, (sak nr. 2003/1073), sivil sak, anke
Domstolloven § 108
Armadora AS (advokat Sverre E. Koch) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Einar Harboe)
Matningsdal, Stabel, Skoghøy, Flock, Lund

Før ankeforhandlingen reiste statens prosessfullmektig spørsmål om habiliteten til justitiarius Schei og dommer Støle. Bakgrunnen var at justitiarius Scheis ektefelle er partner i advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve Lund AS hvor også Armadoras prosessfullmektig, advokat Sverre Koch, er partner. Dommer Støles sønn er advokatfullmektig i samme advokatfirma.

Habiliteten for de to dommerne måtte vurderes i forhold til domstolloven § 108. Høyesterett kom enstemmig til at de ikke var inhabile. Det kollegiale fellesskapet kunne ikke begrunne inhabilitet. Det aktuelle advokatfirmaet har - foruten Oslokontoret - også kontor i Bergen og London. Ved Oslokontoret arbeider det i alt ca. 100 advokater og advokatfullmektiger - herav over 30 partnere. Kontoret er inndelt i flere avdelinger etter fagfelt, og verken justitiarius Scheis ektefelle eller dommer Støles sønn arbeider ved avdelingen som behandler skattesaker. De har ikke hatt noe med den aktuelle saken å gjøre. Med den størrelsen dette advokatfirmaet har, kunne ikke de kollegiale forhold medføre inhabilitet for de to dommerne. Den eventuelle indirekte interesse som justitiarius Scheis ektefelle måtte ha i advokat Kochs salærkrav, kunne ikke medføre motsatt resultat.
Til toppen