Straffutmåling - fradrag for varetekt

20.04.2004, HR-2004-00741-A, (sak nr. 2003/753), straffesak, anke
Straffeloven § 60 tredje ledd, Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6
A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge Kaasbøll)
Støle, Rieber-Mohn, Gjølstad, Tjomsland, Aasland

A ble av byretten dømt for grovt bedrageri til fengsel i 4 år og 9 måneder. A inngav fullstendig anke over byrettens dom. Lagmannsretten nektet anken fremmet bortsett fra anken over straffutmålingen. Dom ble avsagt uten ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 3, og straffen ble redusert til 4 år. Det ble gitt fradrag for varetekt i Norge, men ikke for et lengre varetektsopphold i USA etter byrettens dom.

A anket til Høyesterett over lagmannsrettens dom. Videre påkjærte han lagmannsrettens beslutning om ankenekting, truffet samme dag som det ble avsagt dom i straffutmålingsanken. Endelig påkjærte han senere også en etterfølgende beslutning av lagmannsretten om ikke å omgjøre beslutningen om ankenekting. Høyesteretts kjæremålsutvalg traff beslutning om begrenset henvisning av As anke. Ved Høyesteretts kjennelse 18. desember 2003 ble anken forkastet for så vidt gjaldt lagmannsrettens saksbehandling, mens anken over straffutmålingen utsto i påvente av Høyesteretts kjæremålsutvalgs avgjørelse av kjæremålet. Dette ble forkastet ved utvalgets kjennelse av 16. februar 2004. De spørsmål som nå ble avgjort av Høyesterett, gjaldt straffutmålingen. Dels var det spørsmål om betydningen av varetekten i USA, dels om betydningen av tidsforløpet i saken. Høyesterett kom til at A måtte ha krav på fullt fradrag i straffen også for varetekten i USA - et tidsrom på nærmere ett år og ni måneder. Det var tale om en frihetsberøvelse som i Norge ville gitt grunnlag for varetektsfradrag, og han var pågrepet og fengslet i USA etter anmodning fra norsk påtalemyndighet med grunnlag i siktelsen i Norge vedrørende de straffbare handlinger saken gjaldt. Når det gjaldt tidsforløpet, hadde straffeforfølgningen fra siktelse til endelig dom strukket seg over mange år. Tiden i USA måtte tilskrives As eget forhold. Han hadde reist fra Norge mens hovedforhandling for byretten fremdeles pågikk, unnlatt å medvirke til underhåndsforkynnelse av dommen i USA, og motsatt seg utlevering til Norge. Det tok imidlertid ytterligere over fire år fra A var tilbake i Norge til rettskraftig dom, og denne del av tidsforløpet kunne han ikke lastes for. Straffen ble på denne bakgrunn satt til fengsel i 2 år og 5 måneder, som ble ansett gjennomført ved varetekt.
Til toppen