Straffutmåling - salg av heroin

06.02.2004, HR-2004-00263-A, (sak nr. 2003/1465), straffesak, anke
Straffeloven § 162 annet ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)
Mitsem, Rieber-Mohn, Gussgard, Flock og Gjølstad

Tidligere ustraffet mann, født i 1976, ble i lagmannsretten idømt fengsel i ett år og tre måneder for salg ved én anledning av 17,5 gram heroin. I tingretten var straffen satt til fengsel i tre år, men tingretten hadde funnet det bevist at domfelte hadde solgt til sammen mellom 60 og 80 gram.

Påtalemyndighetens anke til skjerpelse av straffen ble tatt til følge. I de senere år er det skjedd en lempning av reaksjonsnivået for narkotikaforbrytelser som dreier seg om kjøp eller oppbevaring for egen bruk og ikke primært med sikte på spredning av stoffet. Domfelte var imidlertid ikke selv misbruker, og salget skjedde ut fra et rent profittmotiv. Straffen ble satt til fengsel i ett år og åtte måneder.
Til toppen