Straffutmåling - særdeles skjerpende omstendigheter, forsettlig drap

05.03.2004, HR-2004-00467-A, (sak nr. 2003/1488), straffesak, anke
Straffeloven § 233 første og annet ledd
I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øygard) mot A (advokat John Christian Elden) II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr.
Mitsem, Matningsdal, Oftedahl Broch, Flock og Gjølstad

Domfelte var idømt 16 års fengsel i tingretten og 13 år i lagmannsretten for et forsettlig drap (samt befatning med 45 gram amfetamin). Påtalemyndigheten anket til Høyesterett til skjerpelse av straffen. Domfelte motanket over straffutmålingen, og herunder om drapet - slik både tingretten og lagmannsretten kom til - var begått under "særdeles skjerpende omstendigheter", straffeloven § 233 annet ledd, annet punktum.

Saken dreide seg om et uprovosert knivdrap på en forsvarsløs kvinne, som ble oppsøkt i sitt hjem midt på natten, etter at domfelte - bevæpnet med drapskniven - hadde brutt seg inn i oppgangen til hennes blokkleilighet. Hendelsesforløpet ble avsluttet med kraftige spark og/eller tramp mot offerets hode og kropp; på dette tidspunktet var hun antagelig allerede død. Deretter ble hun avkledd, med sikte på at det skulle se ut som en seksualforbrytelse, og etterlatt på trappeavsatsen utenfor leiligheten. Høyesterett var enig med de foregående instanser i at drapet - etter en helhetsvurdering - måtte ansees begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Straffen ble skjerpet til fengsel i 14 år. Det ble ikke lagt vekt på bakgrunnen for drapet, en ubegrunnede engstelse for å være blitt HIV-smittet av fornærmede. Heller ikke tidsforløpet - drapet ble begått for nær 2 ½ år siden - eller domfeltes vanskelige personlige og sosiale situasjon ble tillagt vekt. Uttalelser om varetektsfradraget i en situasjon der domfelte var overført til foregrepet soning.
Til toppen