Straffutmåling for forsettlig drap.

06.05.2004, HR-2004-00839-A, (sak nr. 2004/221), straffesak, anke
Straffeloven § 233
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)
Coward, Stang Lund, Mitsem, Flock og Gjølstad

A, som var asylsøker fra Georgia, hadde på asylmottaket drept en annen asylsøker med en rekke knivstikk mot ansikt, hals, rygg og hofte. Avvergingsskader hos offeret og det at handlingene skjedde over noen tid, viste at offeret måtte ha opplevd en stor redsel. A anførte forgjeves for tingretten og lagmannsretten at det forelå en nødvergesituasjon, fordi offeret skulle ha voldtatt ham. Både tingretten og lagmannsretten satte straffen til fengsel i 11 år.

A's anke til Høyesterett over straffutmålingen førte ikke frem. Det var nok uheldig at lagmannsretten ikke hadde noen klar drøftelse av anførselen om voldtekt, som stod sentralt i saken og var av betydning også for straffutmålingen. Men når dommen ble lest i sammenheng, fremgikk det tilstrekkelig klart at lagmannsretten hadde vurdert, og forkastet, anførselen, og at det ikke bygde på noen uriktig anvendelse av bevisbyrderegler. Straffenivået for drap er blitt hevet noe i de senere år, og straffen på fengsel i 11 år var ikke uriktig ut fra det generelle nivået for drap av en type som her.
Til toppen