Straffutmåling i narkotikasak

03.05.2004, HR-2004-00816-A, (sak nr. 2004/297), straffesak, anke
Straffeloven §162 første og annet ledd jf. femte ledd
A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)
Skoghøy, Coward, Utgård, Dolva og Schei

A, født 1957, ble i tingretten og lagmannsretten dømt til ett års fengsel for at hun sammen med sin samboer hadde oppbevart 1 856,3 gram hasj med sikte på videresalg. Hun var selv tung narkotikamisbruker og hadde vært narkoman i vel 30 år. Høyesterett fastsatte straffen enstemmig til fengsel i sju måneder, men det var noe uenighet om begrunnelsen.

Det var enighet om at det på grunn av lang saksbehandlingstid måtte gjøres et merkbart fradrag i straffen. Det straffbare forhold ble begått 5. mars 2001. Domfelte ble da pågrepet og varetektsfengslet. Tiltale ble først tatt ut 12. september 2002. Deretter gikk det seks og en halv måned til hovedforhandling i tingretten. Etter tingrettens dom var saken blitt behandlet med den hurtighet som kunne forventes. Derimot var det uenighet om hva straffen burde ha vært fastsatt til dersom man så bort fra den lange saksbehandlingstiden. Førstvoterende mente at dersom man så bort fra den lange saksbehandlingstiden, burde straffen ha vært satt til fengsel i ett år slik tingretten og lagmannsretten hadde gjort, mens de øvrige fire dommerne - under henvisning til uttalelse i dom avsagt samme dag i sak 2004/363 om en forsiktig nedjustering av straffenivået for hasjforgåelser - mente at en straff av fengsel i 10 måneder kunne være et passende utgangspunkt i den foreliggende sak.
Til toppen