Tidspunktet for underhåndsforkynnelse ved utenbys kontorfravær over flere dager.

20.04.2004, HR-2004-00727-A, (sak nr. 2003/577), sivil sak, anke
Domstolloven § 179
A (advokat John Christian ELden) mot Staten v/Oslo likningskontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Andreas Stang Lund)
Flock, Stabel, Rieber-Mohn, Gussgard og Dolva

Ankende parts prosessfullmektig hadde hatt utenbys reisefravær fra mandag 24. februar 2003 før posten ankom hans kontor til fredag 28. om ettermiddagen. Lagmannsrettens dom i en sivil sak ankom kontoret tirsdag 25., og forkynnelse ble vedtatt fredag 28. Spørsmålet om avvisning av anken som for sent fremsatt ble avgjort av Høyesterett i avdeling i forbindelse med ankeforhandlingen.

Høyesterett slo fast at dokumentet som hovedregel etter praksis anses forkynt ved underhåndsforkynnelse etter domstolloven § 179 den dagen avgjørelsen kom frem til advokaten eller hans kontor. Fra denne regelen har vært gjort unntak ved feriefravær i vanlig ferietid og ved helt kortvarig heldagsfravær ellers, hvor ankefristen først løper fra advokatens vedtakelse. Praksis har imidlertid ikke gitt noe klart svar på hvor mange dagers fravær som kan godtas. Høyesterett fremhevet at behovet for forutberegnelighet og sikkerhet tilsa at grensen for hvor langt forkynnelsestidspunktet i disse siste tilfellene kan utskytes, bør være så klar som mulig. Det ble påpekt at slik muligheten for kommunikasjon mellom fraværende advokat og hans kontor har utviklet seg, vil det nå vanligvis være enkelt å bli holdt orientert om rettsavgjørelser som kontoret har mottatt for underhåndsforkynnelse. Dermed kan en eventuell annen advokat ved kontoret bli gitt fullmakt til å vedta forkynnelse. Med bakgrunn i rettspraksis og denne utvikling uttalte Høyesterett at ". utsatt forkynnelse ved heldags kontorfravær normalt ikke bør godtas med mer enn to virkedager regnet fra den dagen dommen eller kjennelsen kommer frem til advokatens kontor. Kommer dommen mandag, kan fristen således forskyves til onsdag. Vedtas forkynnelse på et senere tidspunkt, vil ankefristen måtte regnes fra den dag avgjørelsen kom frem til advokatens kontor. Dette må gjelde uansett fraværets samlede varighet." Anken ble etter dette avvist.
Til toppen