Trygdebedrageri - unndragelse av merverdiavgift. Spørsmål om samfunnsstraff.

25.06.2004, HR-2004-01113-A, (sak nr. 2004/739) straffesak, anke
Straffeloven § 270, merverdiavgiftsloven § 72
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den o0ffentlige påtalemyndighet (statsadvokat Paal Chr. Aartun)
Stabel, Matningsdal, Gjølstad, Tjomsland og Schei

Spørsmål om det kunne idømmes samfunnsstraff for unndragelse av merverdiavgift med 133 128 kroner, og trygdebedrageri på 94 780 kroner fordi domfelte har omsorgsansvar for syk samboer med store psykiske problemer.

A er domfelt for brudd på merverdiavgiftsloven ved at han i perioden august 2001 til september 2002 unnlot å registrere sitt enkeltmannsforetak i malingbransjen i avgiftsmanntallet og ikke sendte pliktige omsetningsoppgaver over en omsetning på kr 678 828, med den følge at avgift ble unndratt med kr 133 128. Han er domfelt for bedrageri ved at han i løpet av samme periode feilaktig fikk utbetalt sykepenger med til sammen kr 94 780. Tingretten ga ham en straff på fengsel i 120 dager og straffen ble opprettholdt i lagmannsretten. Høyesterett uttalte at begge forholdene hver for seg hadde et omfang og en grovhet som ut fra praksis medfører ubetinget fengselsstraff. Personlige hensyn måtte få mindre vekt i saker av denne type, hvor allmennpreventive hensyn står sterkt. Lagmannsretten hadde - etter umiddelbar bevisførsel - vurdert de påberopte erklæringene om samboerens helse, og konkludert med at den vanskelig kunne se at hun ikke skulle greie seg uten As støtte under den forholdsvis korte tid soningen ville ta. Høyesterett fant ikke å ville overprøve dette, og forkastet anken.
Til toppen