Ulovlig innførsel og oppbevaring av et meget stort parti Rohypnol-tabletter - straffutmåling

24.03.2004, HR-2004-00611-A, (sak nr. 2004/113), straffesak, anke
Straffeloven § 162 første og annet ledd, jf. femte ledd
A (advokat Arne Meltvedt) og B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)
Oftedal Broch, Stabel, Matningsdal, Gussgard og Dolva

A og B, som var brødre og henholdsvis 33 og 24 år gamle, ble i Asker og Bærum tingrett begge dømt for innførsel og oppbevaring av 257 270 Rohypnol-tabletter. I Borgarting lagmannsrett ble B frifunnet for innførsel. For øvrig ble de begge dømt som i tingretten. Straffen ble satt til fengsel i 7 år for A og 4 år og 6 måneder for B. For begge gjaldt domfellelsen også visse andre forbrytelser, men Rohypnol-forholdet var dominerende ved utmålingen av straff.

Rohypnol-partiet ble innført i november 2001 skjult i emballerte kjøleskap på lastebil. Innførselen ble foretatt av to unge menn fra Litauen, som de to norske brødrene var blitt kjent med året før. A var hovedmannen for mottak av partiet i Norge, og hadde organisert et mottakerapparat her. B var også sentral etter at partiet var ankommet Norge. Han bisto den litauiske hovedmannen og hjalp ham til å styre operasjonen i Norge. Ved straffutmålingen baserte Høyesterett seg på de første dommene som gjaldt store partier Rohypnol, Rt. 2002 side 599 og 2003 side 413. Den første gjaldt innførsel av 75 000 Rohypnol-tabletter og forsøk på innførsel av ytterligere 57 000. Den andre gjaldt innførsel av 28 000 Rohypnol-tabletter. I disse to sakene tok Høyesterett utgangspunkt i en omregning av Rohypnol-tablettene til en sammenlignbar mengde hasj. Dette var nå ikke lenger nødvendig og heller ikke hensiktsmessig, fordi Rohypnol må anses klart farligere enn hasj. Med bakgrunn i de to nevnte dommene ble lagmannsrettens straffutmåling opprettholdt og ankene forkastet.
Til toppen