Utmåling av straff for forsettlig drap.

02.04.2004, HR-2004-00658-A, (sak nr. 2004/289), straffesak, anke
Straffeloven § 233 1. ledd
A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes)
Rieber-Mohn, Stang Lund, Flock, Stabel og Aasland

A var i tingrett og lagmannsrett dømt for overtredelse av straffeloven § 233 1. jf. 2. ledd til fengsel i 13 år for å ha drept en drosjesjåfør som han kjente, med ca. 30 knivstikk, hvorav flere var dødelige. Drapet skjedde i avdødes drosje. Motiv og bakgrunn for drapet er ikke opplyst i saken. A ble i tidligere instanser også dømt til å betale oppreisning til avdødes etterlatte, dvs. ektefelle, to barn og mor. Han anket over straffutmålingen og oppreisningen.

Høyesterett henførte drapet under straffeloven § 233 1. ledd, idet særdeles skjerpende omstendigheter ikke ble ansett å foreligge. Men det ble uttalt at man her sto overfor et grensetilfelle, og at subsumsjonen ikke hadde nevneverdig betydning for straffutmålingen. Straffen ble satt ned til fengsel i 12 år, dels ved en sammenligning med saksforholdet i Rt. 2002 side 262 og dels ved at det i denne spesielle saken var grunn til å legge noe vekt på domfeltes fortid som kurdisk geriljasoldat i Iran, der han var blitt torturert i fengsel og var påført psykiske skader som hadde ledet til uføretrygd i Norge. Anken over de idømte oppreisningskrav ble forkastet, også den oppreisning som var tilkjent moren til avdøde, som denne ikke hadde sett på mange år. Det ble lagt vekt på at lagmannsretten etter umiddelbar bevisførsel hadde lagt til grunn at det var et "tett og nært forhold mellom avdøde og moren".
Til toppen