Utmåling av straff for overlagt drap - "Anooshe-drapet".

29.04.2004, HR-2004-00799-A, (sak nr. 2003/1457), straffesak, anke
Straffeloven § 233 andre ledd
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Hoel)
Stang Lund, Lund, Bruzelius, Støle og Aasland

A er afghanar. Han kom til Noreg i 1999 saman med ektefellen sin og to søner, som da var 3 og 4 år. I juli 2000 forlet ektefellen saman med barna A på grunn av mishandlinga hans av henne. A blei i juli 2000 gitt besøksforbod som seinare blei forlengt, og i desember 2001 dømd for trugsmål og brot på besøksforbodet til 21 dagars fengsel på vilkår.

Rett før den andre dagen av eit rettsmøte i april 2002 i sak om barnefordeling drap A den da fråseparerte afghanske hustrua si utanfor tinghuset i X ved å avfyre seks skot mot henne med ein grovkalibra revolver. Han hadde i 2001 skaffa seg drapsvåpenet og ved fleire høve trua med å ta livet av ektefellen. A blei i tingretten dømd til fengsel i 18 år for overlagt drap under særs skjerpande omstende. Lagmannsretten fann at det ikkje var rom for å nytte særs skjerpande omstende i tillegg til omstenda ved overlegget, men fastheldt straffa på 18 års fengsel. Anken til A over straffutmålinga førte ikkje fram. Høgsterett fann at drapet objektivt sett var særs grovt. Særleg graverande var det at sønene, som i 2002 var om lag seks og syv år gamle, ved drapet i realiteten blei fråtekne begge foreldrane. Den dømdes kulturelle bakgrunn kunne heller ikkje få noko å seie når den hadde gitt seg utslag i alvorleg straffbare handlingar. Innvandrarar som vel å innrette livsåtferda si på ein måte som er akseptert i Noreg, har krav på fullt vern sjølv om livsåtferda bryt med oppfatningar og førestellingar i det landet som dei kjem frå.
Til toppen