Verneting

16.06.2004, HR-2004-01059-A, (sak nr. 2004/256), sivil sak, kjæremål
Konkursloven § 145 annet ledd
Konkursboet KS Common Atlantic (advokat Morten Lund) mot Siem Industries Inc. (advokat Stephan L. Jervell)
Støle, Flock, Gussgard, Tjomsland og Gjølstad

Spørsmålet var om konkursloven § 145 annet ledd gir tingretten - tidligere skifteretten - domsmyndighet i søksmål mot et selskap som ikke har annet verneting i Norge, eventuelt om verneting her i landet kunne etableres på ulovfestet grunnlag.

Selskapet KS Common Atlantic var et kommandittselskap med forretningskontor i Oslo. Selskapet ble slått konkurs, og konkursboet fremmet krav mot en av kommandittistene for å få omstøtt en utbetaling, jf. dekningsloven § 5-9. Siem Industries Inc. er et selskap med hovedkontor på Cayman Islands. Skifteretten avviste saken fordi den mente at retten ikke hadde kompetanse til å behandle kravet. Lagmannsretten stadfestet skifterettens kjennelse. Kjæremålet ble henvist til behandling av Høyesterett, som behandlet saken etter reglene for ankesaker. Høyesterett kom til at konkursloven § 145 annet ledd ikke var en regel om internasjonal kompetanse, og det var heller ikke grunnlag i ulovfestede regler for å etablere domsmyndighet for tingretten.
Til toppen