Yrkesskade - fallskade under sosial utflukt med jobben

17.03.2004, HR-2004-00556-A (sak nr. 2003/1466), sivil sak, anke
Folketrygdloven § 13-6 annet ledd
A (advokat Stein Chr. Hexeberg) mot Staten v/Rikstrygdeverket (Regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)
Rieber-Mohn, Gussgard, Matningsdal, Skoghøy og Dolva

Saken gjaldt spørsmålet om en skade som arbeidstaker fikk under en sosial utflukt i arbeidsgivers regi, kan godkjennes som yrkesskade etter folketrygdlovens § 13-6 annet ledd. Saksforholdet var i korthet det at den forsikringsavdelingen skadelidte var ansatt ved, skulle legges ned i forbindelse med omorganisering. De ansatte og ledelsen skulle gå inn i en ny organisering med til dels nye ledere, nye kolleger og nytt arbeidssted. I den anledning arrangerte avdelingen en sosial utflukt - kalt "Gravøl" - til ukjent sted. Arbeidsgiver betalte turen. Under omvisning på en gammel gård falt skadelidte over en høy dørstokk og skadet seg - blant annet er hun varig uføretrygdet. Spørsmålet var om hun hadde krav på yrkesskadetrygd som tilskadekommet "i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden", jf. folketrygdlovens § 13-6 annet ledd.

Trygderetten kom enstemmig til at vilkårene klarligvis ikke var oppfylt og fant ikke grunn til å begrunne avgjørelsen, jf. trygderettslovens § 21 tredje ledd. Lagmannsretten kom under dissens til samme resultat og la betydelig vekt på om turen hadde skjedd i arbeidsgivers interesse. Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsrettens flertall, men kunne ikke se at det etter trygderettspraksis hadde så stor betydning om utflukten kunne sies å ha vært i arbeidsgivers interesse. Trygderetten har derimot i flere kjennelser lagt stor vekt på hvor nær tilknytningen er mellom skadesituasjonen og skadelidtes ordinære arbeidssituasjon. På denne bakgrunn fant man det utvilsomt at det ikke var grunnlag for yrkesskadedekning i dette tilfellet. Skulle yrkesskadedekningen utvides til å omfatte et slikt tilfelle, ville det være i dårlig harmoni med lovens ordlyd og forarbeider og med trygderettspraksis.
Til toppen