Ytet ikke nødvendig hjelp etter sammenstøt mellom skip og fiskefartøy.

12.05.2004, HR-2004-00883-A, (sak nr. 2004/270), straffesak, anke
Straffeloven § 314 første ledd annet straffalternativ
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Walter Wangberg)
Stang Lund, Gjølstad, Tjomsland, Utgård og Schei

A ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 314 første ledd annet straffalternativ til fengsel i 5 år. Han hadde som vakthavende styrmann om bord i kjemikalieskipet Bow Eagle, unnlatt å yte nødvendig hjelp etter sammenstøt på åpent hav med et fransk fiskefartøy, som umiddelbart kantret og kort tid etter sank. Fire av mannskapet omkom og de øvrige tre ble liggende etterlatt i sjøen i ca. 8 timer før de ble observert og etter noen tid reddet.

Bow Eagle fikk skader i baugen og en rekke horisontale skraper med gjennomtrengning av skallplater to steder. Lagmannsretten fant at bare en av mannskapet kunne ha vært reddet om domfelte hadde iverksatt øyeblikkelige hjelpetiltak, men forkastet domfeltes anke over straffutmålingen. As anke over straffutmålingen til Høyesterett ble også forkastet. Domfelte var klar over at mannskapet på møtende fartøy var i ytterste livsfare etter sammenstøtet. Likevel unnlot han bevisst og forsettlig å yte den hjelp som trengtes og fortsatte seilasen som om intet var skjedd. Han utsatte de som til slutt ble berget, for en overhengende fare for å miste livet. Det var straffskjerpende at domfeltes motiv for å unnlate å hjelpe utelukkende hadde vært å komme unna sin del av ansvaret for sammenstøtet. I tillegg kom at domfelte for å dekke seg selv, påla vakthavende matros ikke å fortelle om sammenstøtet.
Til toppen