Høyesterett - sivil

Erstatning ved ekspropriasjon av grunn.

26.04.2004, HR-2006-00700-A, (sak nr. 2005/1728), sivil sak, anke Skjønnsloven § 38 sammenholdt med tvistemålsloven § 392 andre ledd. Skjønnsloven § 54 b jf. § 54 Stange kommune (advokat Johs. Thallaug( mot Asbjørn Sætre Halvorsen (advokat Arne Meltvedt)

Fastsettelse av skattesats - norsk kontinentalsokkel.

29.05.2004, HR-2005-01041-A, (sak nr. 2004/1734), sivil sak, anke Ligningsloven § 9-5 nr. 8 tredje ledd og forskrift 20. november 1997 nr. 1181 Allseas Marine Contractors SA (advokat Per Christian Ask) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

Barns rett til fritt fiske etter lakse- og innlandsfiskloven

22.12.2004, HR-2004-02115-A, (sak nr. 2004/759), sivil sak, anke Lakse- og innlandsfiskloven § 18, Grunnloven § 105 A (advokat Olav Felland) mot Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Bård Tønder)

Etterberegning av merverdiavgift

22.12.2004, HR-2004-02118-A, (sak nr. 2004/1169), sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 18 I. Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elin Holmedal) mot Geelmuyden.Kiese AS (advokat Morten Søvik) og II. Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elin Hol

Bergelønn

14.12.2004, 2004/951 § 446 (bergelønn) Troms Fylkes Damskibsselskap ASA mot Sira Tank KS/If Skadeforsikring NUF og Norske Shell AS

Skatteloven - nedstenging av oljefeltfradrag

14.12.2004, Hr-2004-02058-A (sak nr. 2004/626), sivil sak, anke skatteloven av 1911 ! 50 andre, jf. femte ledd) Staten v/Finansdepartementet (advokat Tolle Stabell) mot AS Norske Shell (advokat Jan B. Jansen)

Gjenopptakelse av farsskapssak

22.12.2004, HR-2004-02123-A, (sak nr. 2004/764), skriftlig sak, begjæring om gjenopptakelse tvistemålsloven § 409 A (advokat Morten Mørch jr.) mot B (advokat Tore Angen) og C (advokat Terje Skjønhals)

Skade på elev i gymnastikktime

22.12.2004, HR-2004-02122-A (sak nr. 2004/1166), sivil sak, anke skadeserstatningsloven § 2-1 X kommune (advokat Karl Fartein Løseth) mot A (advokat Ståle Eeg Nielsen)

Erstatningsansvar for prosjektering av molo

08.12.2004, HR-2004-02014-A, (sak nr. 2004/214), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 5-2 Multiconsult AS (advokat Gunnar Sørlie) mot Mandal kommune (advokat Helge Tofte)

Skadebot etter trafikkulykke

25.11.2004, HR-2004-01955-A, (sak nr. 2004/755), sivil sak, anke bilansvarslova § §§ 4 og 6 If skadeforsikring NUF (advokat Jørgen Svartebekk) mot A (advokat Erik Johnsrud)

Salærfastsettelse

16.11.2004, HR-2004-01906-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, begjæring Tvistemålsloven § 52 Paranova AS (advokat Kim Jensen) mot advokat Jonas W. Myhre

Eierseksjonsloven - utleie av tilleggsdel som bolig

11.11.2004, HR-2004-01884-A, (sak nr. 2004/983), sivil sak, anke Eierseksjonsloven. Tilleggsdel - nytt i 1997-loven Sameiet ---veien --- mfl. (advokat Stein E. Hove) mot A og B (advokat Morten Steenstrup)

Forbudet mot politisk reklame i fjernsyn.

12.11.2004, HR-2004-01889-A, (sak nr. 2004/686), sivil sak, anke Grunnloven § 100. EMK artikkel 10 TV Vest AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Kultur- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat SVen Ole Fagernæs)

Spørsmål om inhabilitet

28.10.2004, HR-2004-01818-A, (sak nr. 2004/686), sivil sak, anke Domstolloven § 108 TV Vest AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Kultur- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat SVen Ole Fagernæs)

Spørsmål om inhabilitet

28.09.2004, HR-2004-01818-A, (sak nr. 2004/686), sivil sak, anke Domstolloven § 108 TV Vest AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Kultur- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Ikke oppnevnt hjelpeverge - saksbehandlingsfeil

15.10.2004, HR-2004-01732-A, (sak nr. 2004/1271), straffesak, anke Straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Forsikringsoppgjer etter ran av ein pengetransport

14.10.2004, HR-2004-01719-A, (sak nr. 2004/572), sivil sak, anke Forsikringsavtaleloven § 4-11 Vesta Forsikring AS (advokat Erik Blaker) mot Aurskog Sparebank, Blaker Sparebank (advokat Bjørn Brodwall)

Krav om oppreisningserstatning etter påstått ærekrenkelse

07.10.2004, HR-2004-01672-A, (sak nr. 2004/338), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven Asker og Bærums budstikke ASA (advokat Halvor Manshaus) mot A (advokat Per Danielsen) og A (advokat Per Danielsen) mot Asker og Bærums Budstikke ASA (advokat Halvor Manshaus)

Ektefelleskifte - skjevdeling

22.01.2004, HR-2004-00143-A, (sak nr. 2003/937), sivil sak, anke Ekteskapsloven § 59 A (advokat Hans V. Haug) mot B (advokat Tone-Lise Langerud Klose)

Samværsrett

20.01.2004, NH-2004-0098-A, (sak nr. 2003/1096), sivil sak, anke Barnelova § 44 a A (advokat Rolf Christiansen) mot B (advokat Amund Sand)

Fremtidig inntektstap for idrettsutøver

07.01.2004, NH-2004-0023-A, (sak nr. 2003/356) sivil sak, anke Standardforskriften § 3-4 A (advokat Terje Scavenius) mot Gjensidige NOR Forsikring (advokat Knut Riisa)

Vilkår for å gi uførepensjon tilbakevirkende kraft

07.01.2004, NH-2004-0022-A, (sak nr. 2003/828) sivil sak, anke Folketrygdloven § 22-13 sjette ledd første punktum A (advokat Finn Grøstad) mot Staten v/Rikstrygdeverket (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas Nordby)

Regresskrav etter forsikringsutbetaling. Barn og ungdoms ansvar.

14.12.2004, HR-2004-02062-A, (sak nr. 2004/810), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a, jf. § 4-3 Vesta Forsikring AS (advokat Knut Søraas) mot SpareBank 1 Skadeforsikring AS (advokat Geir Sigurd Dahlskås) og If Skadeforsikring NUF (advokat Emil Bryhn)

Til toppen