Ektefelleskifte - skjevdeling

22.01.2004, HR-2004-00143-A, (sak nr. 2003/937), sivil sak, anke
Ekteskapsloven § 59
A (advokat Hans V. Haug) mot B (advokat Tone-Lise Langerud Klose)
Gussgard, Mitsem, Oftedal Broch, Gjølstad og Dolva

Hustruen hadde arvet en tomt som var brukt til bygging av ektefellenes felles bolig. På skifte i forbindelse med opphør av ekteskapet krevde hun at verdien av tomta ble holdt utenfor delingen av fellesformuen - skjevdeling etter ekteskapsloven § 59. Spørsmålet i saken var hvordan denne verdien skulle verdsettes.

Hustruen arvet en råtomt, og begge ektefeller investerte i å gjøre tomta byggeklar og oppføre sin felles bolig der. Huset var ferdig i 1989; samlivet opphørte i 2001. I skifteretten fikk hustruen medhold i at kravene i ekteskapsloven § 59 første ledd om skjevdeling var oppfylt, slik at hun kunne kreve at verdien av tomta ble holdt utenfor det som skulle deles likt mellom ektefellene. Skifteretten kom til at hun måtte godskrives verdien av tomta, inkludert hele verdistigningen på denne gjennom de årene som var gått. Lagmannsretten hadde et annet syn på verdiberegningen. Retten la til grunn at det var oppstått et sameie i eiendommen ved at tomta var bebygd, og tok utgangspunkt i forholdet mellom verdien av råtomta og verdien av hele eiendommen etter utbyggingen. Dette forholdstallet mente lagmannsretten måtte stå fast og være avgjørende for verdiberegningen på skiftet. Høyesteretts flertall var ikke enig i at ektefellene ble sameiere i tomta etter utbyggingen, og kom til at skifterettens rettsanvendelse var riktig, med enkelte bemerkninger om den konkrete verdivurdering. Som begrunnelse ble det bl.a. pekt på at det ikke er uvanlig at en tomt bebygges av andre enn grunneieren, og at lovgivningen skiller mellom eier av tomta og eier av bygninger m.v. Det ble videre vist til forarbeidene, der det blant annet fremgår at intensjonen var en ordning som i utgangspunktet tilsvarte særeie. Også § 59 annet ledd, som gir mulighet for tilpasning når skjevdeling fører til et åpenbart urimelig resultat, ble tillagt vekt. Mindretallet sluttet seg i det alt vesentlige til lagmannsrettens syn: At det var etablert et sameie, og at eierbrøken på det tidspunktet da huset var ferdig, måtte ligge fast.
Til toppen