Gjenopptakelse av farsskapssak

22.12.2004, HR-2004-02123-A, (sak nr. 2004/764), skriftlig sak, begjæring om gjenopptakelse
tvistemålsloven § 409
A (advokat Morten Mørch jr.) mot B (advokat Tore Angen) og C (advokat Terje Skjønhals)
Gjølstad, Coward, Oftedal Broch, Støle, Øie

Saken gjaldt gjenopptakelse av en farskapssak og spørsmålet om saksomkostninger. Ved dom 28. juni 1960 stadfestet Høyesterett en dom av Frostating lagmannsrett hvor A ble kjent å være far til Bs barn, C. A begjærte saken gjenopptatt. Det forelå DNA-analyse som viste at A ikke kunne være far til C. Partene hadde nedlagt likelydende påstander om at A ikke er far til C, og Høyesterett avsa dom i samsvar med partenes påstand.

B og C hadde godkjent påstanden fra A i gjenopptakelsessaken uten ugrunnet opphold etter at resultatet av DNA-analysen forelå. Høyesterett fant det klart at C ikke burde pålegges å betale saksomkostninger, jf. tvistemålsloven § 172 andre ledd, jf. § 180 andre ledd og § 414 andre ledd. Et flertall på fire dommere påla derimot B å erstatte As saksomkostninger. I Høyesteretts begrunnelse i 1960 synes det å ha vært en avgjørende premiss at det ikke var noen grunn til å tro at B "i den kritiske tid har hatt med noen annen mann å gjøre". Flertallet la ved avgjørelsen om saksomkostninger i gjenopptakelsessaken vekt på at B hele tiden måtte ha vært klar over at dette ikke kunne stemme. Synspunktet hadde støtte i en avgjørelse i Rt. 2004 side 868. Høyesteretts mindretall - dommer Oftedal Broch - mente at det ikke burde ilegges saksomkostninger og viste til avgjørelsen i Rt. 1994 side 1468.
Til toppen