Ikke oppnevnt hjelpeverge - saksbehandlingsfeil

15.10.2004, HR-2004-01732-A, (sak nr. 2004/1271), straffesak, anke
Straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby) mot A (advokat Arne Meltvedt)
Flock, Rieber-Mohn, Øie, Stabel og Gussgard

Lagmannsretten hadde uten ankeforhandling opphevet tingrettens fellende dommer mot A, jf. straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1. Etter anke fra påtalemyndigheten opphevet Høyesterett lagmannsrettens kjennelse.

Den omstendighet at det i tingretten ikke var oppnevnt hjelpeverge for en mindreårig tiltalt, var ingen absolutt saksbehandlingsfeil etter straffeprosessloven § 343 annet ledd. Domfelte hadde ikke anket over denne feilen, og lagmannsrettens adgang til å oppheve fulgte da av § 342 annet ledd nr. 3. I dette tilfellet hadde tiltalte forsvarer under hovedforhandlingene i tingretten, og det var meget vanskelig å tenke seg at en oppnevnt hjelpeverge kunne ha bidratt til at innholdet i dommene ble et annet. Det var bevistvil om tiltaltes alder. Høyesterett uttalte at domstolene ved bevisvurdering av faktiske forhold av betydning for saksbehandlingen som hovedregel må legge til grunn det som fremstår som mest sannsynlig. Lagmannsretten hadde ikke anvendt et for strengt beviskrav.
Til toppen