Samværsrett

20.01.2004, NH-2004-0098-A, (sak nr. 2003/1096), sivil sak, anke
Barnelova § 44 a
A (advokat Rolf Christiansen) mot B (advokat Amund Sand)
Bruzelius, Gussgard, Flock, Mitsem og Gjølstad

Saken gjaldt mors samvær med tvillingsønner født juni 1996. Etter at foreldrene hadde flyttet fra hverandre i 2000 hadde de opprinnelig delt omsorg, men far har alene hatt omsorgen for guttene fra høsten 2001. Det ble da avtalt en samværsordning for mor.

Den ene gutten er født med alvorlig cerebral parese og er uten språk og avhengig av rullestol. Den andre er funksjonsfrisk. Mor reiste sak med krav om daglig omsorg. Tingretten avsa dom for at barna skulle bo fast hos far og fastsatte en samværsordning for mor. Hun anket til lagmannsretten og krevet at barna skulle bo fast hos henne. Før hovedforhandlingen frafalt hun imidlertid dette kravet, og lagmannsrettens dom gjelder derfor bare hennes samværsordning med guttene. Hun hadde før behandlingen av anken i lagmannsretten flyttet til en annen del av landet. Lagmannsretten fastsatte et omfattende feriesamvær og helgesamvær på mors bopel tredjehver helg fra torsdag ettermiddag til søndag. Saken for Høyesterett gjaldt prinsipalt helgesamværene på mors bopel som far mente ikke var til barnas beste. Høyesterett var enig i at helgesamvær som forutsetter en samlet reisetid på minst 10 timer ville være svært anstrengende, og for belastende for barna. Samværene med mor på hennes bopel ble derfor begrenset til feriene. Ut fra de konkrete omstendighetene i saken ble det også fastsatt enkelte helgesamvær i guttenes næromgivelser.
Til toppen