Skade på elev i gymnastikktime

22.12.2004, HR-2004-02122-A (sak nr. 2004/1166), sivil sak, anke
skadeserstatningsloven § 2-1
X kommune (advokat Karl Fartein Løseth) mot A (advokat Ståle Eeg Nielsen)
Matningsdal, Støle, Skoghøy, Øie, Coward

B var våren 1986 elev i 6. - nå 7. - klasse ved en skole i X. I en gymnastikktime deltok hun og noen medelever i høydehopptrening som ledd i forberedelsen til et skolemesterskap. Hun anvendte en teknikk som kalles Fosbury Flop. Denne teknikken innebærer at utøveren passerer listen med ryggen mot den. Videre hopper man på skrå over listen. Ved et hopp landet hun på ryggen på golvet utenfor den kraftige matten - "tjukkasen" - som utøveren skal lande på.

B er senere tilkjent yrkesskadeerstatning for de skadene hun pådro seg. Den 1. september 2001 anla hun sak ved X tingrett mot X kommune med påstand om fastsettelsesdom for at kommunen er erstatningsansvarlig for de skadene hun pådro seg. X tingrett kom til at det forelå ansvarsgrunnlag, men frifant kommunen under henvisning til at kravet er foreldet. Gulating lagmannsrett kom derimot til at kommunen er erstatningsansvarlig. Kommunens anke til Høyesterett ble utelukkende henvist til ankebehandling for spørsmålet om det foreligger ansvarsgrunnlag - nærmere bestemt om gymnastikklæreren hadde vært uaktsom, slik at kommunen som arbeidsgiver er erstatningsansvarlig, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. Høyesteretts flertall kom til at gymnastikklæreren opptrådte uaktsomt, slik at kommunen er erstatningsansvarlig. Da elevene hadde en viss erfaring med den aktuelle hoppteknikken, var det ikke uaktsomt at han lot elevene hoppe høyde uten stadig tilsyn. Men da den aktuelle teknikken medfører risiko for at en utøver kan lande forbi hoppstativet ved et ugunstig satssted, skulle læreren ha instruert elevene om før hvert hopp å påse at matten lå et stykke forbi det hoppstativet som var lengst borte i elevens løpsretning. Mindretallet (to dommere) kom derimot til at slik øvelsen var lagt opp, måtte risikoen for at noe alvorligere uhell skulle inntre, ha vært så liten at hendelsen måtte sees som et hendelig uhell.
Til toppen