Skatteloven - nedstenging av oljefeltfradrag

14.12.2004, Hr-2004-02058-A (sak nr. 2004/626), sivil sak, anke
skatteloven av 1911 ! 50 andre, jf. femte ledd)
Staten v/Finansdepartementet (advokat Tolle Stabell) mot AS Norske Shell (advokat Jan B. Jansen)
Skoghøy, Oftedal Broch, Øie, Lund, Schei

Saken gjaldt spørsmålet om på hvilket tidspunkt AS Norske Shell som er rettighetshaver i en rekke utvinningstillatelser etter petroleum på den norske kontinentalsokkelen, kan kreve fradrag i inntekten for kostnader til å stenge ned oljefelt etter avsluttet produksjon.

Under henvisning til skatteloven av 1911 § 50 andre ledd - som sier at regnskapspliktige som hovedregel skal lignes på grunnlag av regnskapet - krevde AS Norske Shell ved ligningene for 1995 og 1996 at beregnede kostnader til nedstengning av oljefelt etter avsluttet produksjon skulle fordeles over hele produksjonsperioden, men fikk ikke medhold av Oljeskattenemnda eller Klagenemnda for oljeskatt. Som begrunnelse viste disse til § 50 femte ledd, som fastsetter at "[a]vsetninger etter god regnskapsskikk" ikke gir fradragsrett. AS Norske Shell brakte gyldigheten av ligningene inn for domstolene. I tingretten ble staten frifunnet, mens AS Norske Shell fikk medhold i lagmannsretten. Høyesterett kom under dissens (3 mot 2) til samme resultat som lagmannsretten. Etter flertallets oppfatning kan § 50 femte ledd bare gjelde avsetninger som utelukkende er basert på det regnskapsrettslige forsiktighetsprinsipp. Selskapene har fra det tidspunkt produksjon blir satt i gang, en ubetinget forpliktelse til å foreta nedstengning ved avsluttet produksjon. Selv om omfanget av nedstengningskostnadene kan være usikre, må nedstengningskostnadene etter flertallets syn anses "pådratt" i skatterettslig forstand ved produksjonsstart, og ut fra sammenstillingsprinsippet i regnskapsretten - som går ut på at kostnader skal fradragsføres i samme periode som tilhørende inntekt - må disse kunne kreves fordelt over hele produksjonsperioden. Mindretallet mente det ikke var grunnlag for å fravike den naturlige forståelsen av ordlyden i § 50 annet ledd. Da avsetningene var foretatt "etter god regnskapsskikk", ga de ikke fradragsrett.
Til toppen