Skatterett - spørsmål om et enmannsforetak drev en eller to næringer

02.12.2004, HR-2004-01989-A, (sak nr. 2004/1245) sivil sak, anke

A (advokat Truls Leikvang) mot staten v/Nordland fylkesskattekontor (advokat John Steen Holm)
Gussgard, Oftedal Broch, Stabel, Skoghøy, Aasland

A driver et enmannsforetak. Regnskapsførsel er den største inntektskilden, men for noen av regnskapskundene har A også oppdrag innen forretningsførsel av fast eiendom, herunder utleie av leiligheter og næringsareal. Han eier selv tre boligeiendommer med til sammen 10 leiligheter. Driften av egen utleievirksomhet er fullstendig integrert i foretaket, med felles regnskapsførsel.

Etter at virksomheten var lignet under ett i flere år, fant ligningsmyndighetene i 2001 at utleie av egne eiendommer måtte anses som en egen næring, og at personinntekten fra denne ikke kunne samordnes med personinntekten fra den øvrige virksomheten. Det ble foretatt endringsligning. Høyesterett la til grunn at forskrift av 19. november 1999 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven, forskrift nr. 1158, bygget på en snever forståelse av hva som var én næring. Utleie av de egne boligeiendommene kunne ikke anses som samme næring som regnskaps- og forretningsførervirksomheten for kunder. For at personinntektene i de to næringene skulle kunne samordnes, var kravet at det at det forelå en høy grad av "innholdsmessig og økonomisk nærhet". Disse kriteriene ble ansett oppfylt.
Til toppen