Spørsmål om inhabilitet

28.09.2004, HR-2004-01818-A, (sak nr. 2004/686), sivil sak, anke
Domstolloven § 108
TV Vest AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Kultur- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)
Oftedal Broch, Skoghøy, Støle, Lund og Aasland

I sak om lovforbudet mot politisk reklame i fjernsyn, innført ved endring av kringkastingsloven § 3-1 tredje ledd i 1999, er i strid med Grunnloven § 100 eller EMK artikkel 10, fremsatte TV Vest inhabilitetsinnsigelse mot dommer Øie, fordi hun inntil 2. juli i år var lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Avdelingen hadde gjentatte ganger inntatt et klart standpunkt med hensyn til at forbudet ikke stred mot Grunnloven § 100 eller EMK artikkel 10. Dommer Øie hadde ikke arbeidet med denne saken, som heller ikke falt inn under hennes arbeidsfelt i avdelingen.

Høyesteretts flertall fant at dommer Øie ikke skulle vike sete. Sentralt i denne vurderingen stod at hennes arbeidsfelt ikke omfattet spørsmålene i saken, og at hun selv ikke hadde arbeidet med dem. Videre ble det pekt på at lovavdelingen hadde et så bredt ansvarsområde i forhold til Regjeringens lovframlegg, at dette ikke på generelt grunnlag kunne inhabilisere en tidligere medarbeider. Dette måtte også gjelde for et så kort tidsrom som man her stod overfor. For fast utnevnte embetsdommere måtte det være et sikkert utgangspunkt at det ikke foreligger inhabilitet alene på grunn av tidligere arbeidsgivers tilknytning til en sak, jf. Rt. 1995 side 861. Dette utgangspunktet måtte her legges til grunn. Mindretallet - en dommer - pekte på at forbudet mot politisk reklame i fjernsynet har vært politisk omstridt, at lovavdelingen har inntatt et klart standpunkt i saken, og at dommer Øie tiltrådte som dommer i Høyesterett 1. august i år. Ut fra dette burde hun etter mindretallets mening fratre ved behandlingen av saken. Særlig gjaldt dette når det var fremsatt inhabilitetsinnsigelse.
Til toppen