Høyesterett - straff

Innsyn under etterforskning - kommunikasjonskontroll.

22.12.2004, HR-2004-02124-A, (sak nr. 2004/1504), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 242 og reglene om kommunikasjonskontroll i §§ 216 a-k A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Christian Carlsen)

Vold mot politiet - spørsmål om samfunnsstraff

21.12.2004, HR-2004-02095-a, (sak nr. 2004/1616), straffesak, anke straffeloven § 127, 1.ledd, 1.str.alt, straffeloven § 227, strl. § 128 A (advokat Håkon Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg)

Saksbehandling og straffutmåling i narkotikasak

22.12.2004, HR-2004-02116-A, (sak nr. 2004/1409), straffesak, anke Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 og nr. 3, bokstav d og strl § 59 andre ledd A, D, E, F (advokat Leif Holm), B, C (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll)

Narkotika - straffutmåling

21.12.2004, HR-2004-02105-A, (sak nr. 2004/1658), straffesak, anke Straffelova § 162 første ledd jf. femte ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Bjørn Kr. Soknes)

Kan en henlagt voldtektssak tas opp på nytt

22.12.2004, HR-2004-02117-A (sak nr. 2004/1553), straffesak, anke straffeloven § 192 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Beregning av varetektsfradrag ved isolasjon

08.12.2004, HR-2004-02022-A, (sak nr. 2004/1433), straffesak, anke Straffeloven § 60 og straffeprosessloven § 186 a A, B og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)

Voldtekt - straffutmåling

08.12.2004, HR-2004-02023-A, (sak nr. 2004/1196), straffesak, anke straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav a, jf. tredje ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. § 205 og § 196 første ledd, jf. andre ledd bokstav a og d I. 1. A (advokat Erling . Lyngtveit) 2. B (advokat Gunnar K. Hagen) 3. C (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golte...

Voldtekt - straffutmåling

08.10.2004, HR-2004-02023-A, (sak nr. 2004/1196), straffesak, anke Straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav a, jf. tredje ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. § 205 og § 196 første ledd, jf. andre ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. 205 I. 1. A (advokat Erling O. Lyngtveit), 2. B (advokat Gunnar K. Hagen og 3, C (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet...

Tilleggsskatt - dobbeltforfølgning/EMK

07.12.2004, HR-2004-02002-A, (sak nr. 2004/1014), straffesak, kjæremål EMK syvende tilleggsprotokoll artikkel 4 nr. 1 (P 7-4) og EMK artikkel 6 nr. 1 Den offentlige påtalemyndigheten (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Wetlesen Borge) mot A (advokat Per Danielsen) og B (advokat Erik Thyness)

Straffutmåling ved grovt fartsbrot

17.11.2004, HR-2004-01913-A, (sak nr. 2004/1367) straffesak, anke Vegtrafikkloven §31 jfr. skiltforskriften § 8 Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe) mot A (advokat Lorentz Stavrum)

Fartsbrot - Straffutmåling - spørsmål om samfunnsstraff

17.11.2004, HR-2004-01914-A, (sak nr. 2004/1482), straffesak, anke Vegtrafikkloven §31, 1. ledd jfr. § 5 første ledd, jf. annet ledd, jf. skiltforskriften § 8 A (advokat Loretnz Stavrum) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Forbudet mot plikt til selvinkriminering

05.11.2004, HR-2004-01855-A (sak nr. 2004/780), sivil sak, kjæremål tvistemålsloven § 250 1. ledd, jf. § 205 Ivar Tillerås (advokat Magne J. Synnevåg) mot Gjensidige NOR Forsikring (advokat Lasse V. Haugen)

Opplesning av politiforklaringer

11.11.2004, HR-2004-01885-A, (sak nr. 2004/1279), straffesak, anke EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby)

Kontroll med våpenoppbevaring i hjemmet

12.11.2004, HR-2004-01888-A, (sak nr. 2004/848), sivil sak, anke Grunnloven § 102 - EMK artikkel 8 A (advokat Knud Jacob Knudsen) mot Staten v/Justisdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Straff for brudd på forurensningsloven

02.11.2004, HR-2004-01840-A, (sak nr. 2004/920), straffesak, anke straffeloven § 166 første ledd, jf. andre ledd Den offentlige påtalemyndighet (kst.førstestatsadv. Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) og B (advokat Gunnar K. Hagen)

Pengefalsk - straffutmåling

05.11.2004, HR-2004-01864-A, (sak nr. 2004/1422), straffesak, anke straffeloven § 176 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)

Legemsbeskadigelse - straffutmåling

27.10.2004, HR-2004-01808-A, (sak nr. 2004/1347), straffesak, anke Straffeloven § 229 første straffalternativ A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Datakriminalitet - tolkingen av skadeverksbestemmelsen

27.10.2004, HR-2004-01807-A, (sak nr. 2004/1000), straffesak, anke Straffeloven § 12 første ledd nr. 1 sammenholdt med § 145 annetledd og § 393, samt om tolkingen av skadeverksbestemmelsen, jf, § 291, jf. § 292 I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Moestue) mot A og B (advokat Odd Rune Torstrup og advokat Inger Marie Sunde), II. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentli...

Innehaving av barnepornografi - straffutmåling

20.10.2004, HR-2004-01761-A, (sak nr. 2004/989), straffesak, anke straffeloven § 204 første ledd bokstav d Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund) mot A (advokat John Christian Elden), A mot Den offentlege påtalemakta

Straffutmåling for innehaving av barnepornografi

20.10.2004, HR-2004-01762-A, (sak nr. 2004/1006), straffesak, anke, straffeloven § 204 første ledd bokstav d A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadv. Bjørn Enoksen Ristesund)

Mangelfulle domsgrunner - saksbehandlingsfeil

15.10.2004, HR-2004-01733-A, (sak nr. 2004/1316), straffesak, anke Straffeloven § 229 andre straffalternativ, jf. §§ 232 og 230 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Mangelfulle domsgrunner - saksbehandlingsfeil

15.09.2004, HR-2004-01733-A, (sak nr. 2004/1316), straffesak, anke Straffeloven § 229 andre straffalternativ, jf. §§ 232 og 230 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Grovt aktlaus valdtekt - straffutmåling

14.10.2004, HR-2004-01720-A, (sak nr. 2004/1270), straffesak, anke strl. § 192 fjerde ledd, jf. første ledd bokstav a A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Petter Mandt)

Straffutmåling - spørsmål om samfunnsstraff

08.10.2004, HR-2004-01687-A, (sak nr. 2004/1162), straffesak, anke strl § 257, strl § 182 og vegtrl § 31 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Halsbog)

Betydningen av feil tilsendt datautskrift

11.10.2004, HR-2004-01696-A, (sak nr. 2004/1061), straffesak, anke Straffeprosessloven §§ 74 og 75 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Lovovertredelser i fiskenæring - rettighetstap og dobbeltstraff (EMK)

08.10.2004, HR-2004-01693-A, (sak nr. 2004/591) straffesak, anke Lov 24. juni 1994 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. (kjøperregistreringsloven) § 3 tredje ledd med tilhørende forskrift. Lov om omsetning av råfisk § 9 jf. § 7 annet ledd med til A (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig-Ole Haug)

La ut skolebøker på internett - foretaksstraff

01.10.2004, HR-2004-01639-A, (sak nr. 2004/1009), straffesak, anke Straffeloven § 48 a jf, § 48 b Rød Ungdom (advokat Geir Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Sundet)

Overtredelser av råfiskloven - kvoteforskyvninger

27.09.2004, HR-2004-01616-A, (sak nr. 2004/372), straffesak, anke Straffeloven § 166 og råfiskloven § 9, jf. § 7 annet ledd, jf. forskrift om bryggeseddel/sluttseddel og mottaksjournal § 1 I. --- AS (advokat Bjørn Stordrange), II. A (advokat Brynjar Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen), III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen

Bilkjøring i påvirket tilstand - straffutmåling

24.09.2004, HR-2004-01591-A, (sak nr. 2004/1021), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd, jf. § 22 første ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Legemsbeskadigelse - straffutmåling

15.09.2004, HR-2004-01532-A, (sak nr. 2004/956), straffesak, anke straffeloven § 229 annet str.alt. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål K. Lønseth) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Narkotika, medvirkning til oppbevaring av 5000 ecstasytabletter

15.09.2004, HR-2004-01531-A, (sak nr. 2004/732), straffesak, anke straffeloven § 162 og legemiddelloven Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Vidar Strømme), B (advokat Gunnar K. Hagen) og A mot Den offentlige påtalemyndighet

Utuktig omgang med en 4 1/2 år gammel datter

15.09.2004, HR-2004-01534-A, (sak nr. 2004/889), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første str.alt. og straffeloven § 197 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Journalisters kildevern

15.09.2004, HR-2004-01533-A, (sak nr. 2004/887), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 125 annet ledd, jf. første og tredje ledd Den offentlige påtalemyndighet (advokat Ernst G. Hansen) mot A og B (advokat Trond Hatland)

Meddommar-forsikring

10.09.2004, HR-2004-01502-A, (sak nr. 2004/932), straffesak, anke domstolloven § 100 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Trond Eirik Schea) mot A (advokat Anders Ryssdal)

Til toppen