Angivelig tvangsekteskapsforsøk - opplesing av politiforklaring

17.09.2004, HR-2004-01554-A, (sak nr. 2004/890), straffesak, anke
strl. § 227, § 228, § 232 og § 222
Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Benedicte Hordnes) mot A (advokat Arne Meltvedt) og B (advokat Gunnar K. Hagen)
Stabel, Oftedal Broch, Bruzelius, Øie, Gussgard

A og B, som er far og sønn, ble satt under tiltale for trusler, grov legemsfornærmelse og tvang mot sin datter og søster. Ifølge tiltalen skulle de ha truet med å drepe henne for å tvinge henne til å gifte seg med en fetter. Fornærmede anmeldte forholdet, men har senere konsekvent nektet å forklare seg i saken. Hun møtte ikke for tingretten, som besluttet at hennes to politiforklaringer kunne leses opp. De to tiltalte ble funnet skyldige og ble begge idømt ett års fengsel. De anket til lagmannsretten. Fornærmede møtte heller ikke der opp. Lagmannsretten avslo påtalemyndighetens begjæring om å lese opp politiforklaringene. Aktor nedla da påstand om frifinnelse, og de tiltalte ble frifunnet.

Påtalemyndigheten anket over saksbehandlingen til Høyesterett, som forkastet anken. Retten til å avhøre vitner - kontradiksjon - følger bl. a. av EMK artikkel 6 nr. 3 d jf. nr. 1. Ved avgjørende eller hovedsakelige bevis står denne retten svært sterkt etter EMD- praksis. I saken var det klart at de to politiforklaringene var avgjørende bevis. Spørsmålet var om det kunne gjøres unntak fordi de tiltalte kunne anses å presse fornærmede til ikke å forklare seg. Høyesterett kom til at det ikke forelå en slik situasjon. Fornærmede hadde flyttet til sperret adresse straks etter at episoden fant sted, og det hadde ikke vært kontakt mellom henne og de tiltalte siden. Det ble ikke funnet godtgjort at de hadde truet eller presset henne til ikke å forklare seg. Høyesterett fant ikke å kunne legge vekt på at familien var kurdere fra Nord-Irak, og tilhører en kultur som ifølge aktor knytter ærestap til den offentligheten omkring tvangsekteskap straffesaken ville medføre.
Til toppen