Beregning av varetektsfradrag ved isolasjon

08.12.2004, HR-2004-02022-A, (sak nr. 2004/1433), straffesak, anke
Straffeloven § 60 og straffeprosessloven § 186 a
A, B og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)
Oftedal Broch, Øie, Skoghøy, Lund og Schei

De tre domfelte hadde alle vært undergitt varetektsfengsel med brev- og besøkskontroll. Etter lovendring 28. juni 2002 nr. 55 ble straffeloven § 60 første ledd tilføyd et nytt annet punktum, hvoretter det skal gis forhøyd fradrag for frihetsberøvelse i fullstendig isolasjon, som etter straffeprosessloven § 186 a, tilføyd ved samme lovendring, vil si "at den fengslede skal utelukkes fra fellesskap med de andre innsatte". Det avgjørende er om slik utelukkelse faktisk har funnet sted, jf. Høyesteretts dom 15. september 2004 (HR-2004-01531-A).

Saken gjaldt prinsippet for beregning av fradraget. Etter § 60 første ledd annet punktum skal det gis "et ytterligere fradrag som svarer til én dag for hvert påbegynte tidsrom av 2 døgn som den dømte har vært underlagt fullstendig isolasjon". Den naturlige språklige forståelsen av dette var at det ene ekstra døgnet måtte påløpe i alle de tilfeller der domfelte hadde vært undergitt fullstendig isolasjon, enten dette var en time eller ett døgn og 23 timer. Derimot uttalte forarbeidene - odelstingsproposisjonen - at det siste døgnet i todøgnsperioden måtte være påbegynt før den innsatte hadde krav på et ekstra døgn. Høyesterett fant enstemmig at ved en klar lovtekst og en klar motivuttalelse som går i en annen retning, må lovteksten gå foran.
Til toppen