Betydningen av feil tilsendt datautskrift

11.10.2004, HR-2004-01696-A, (sak nr. 2004/1061), straffesak, anke
Straffeprosessloven §§ 74 og 75
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Arne Meltvedt)
Støle, Bruzelius, Gussgard, Matningsdal og Schei

Saken gjaldt spørsmål om betydningen av at siktede kort tid før tiltale ble tatt ut, ved en feil var blitt tilsendt datautskrift/meddelelse fra politiet om at et straffbart forhold var henlagt etter bevisets stilling, jf. straffeprosessloven § 74 første ledd.

Straffesaken mot A gjaldt en rekke straffbare handlinger. Tingretten avsa dom på frifinnelse for den posten som underretningen om henleggelse refererte seg til - forbrytelse mot straffeloven § 127. Begrunnelsen var at politiadvokaten ikke hadde påtalekompetanse, at forholdet måtte bedømmes etter straffeprosessloven § 74, og at kompetent påtalemyndighet ikke hadde truffet særskilt beslutning om omgjøring etter samme lov § 75 annet ledd. Prosessuelt skulle dette ha ledet til avvisning av denne delen av straffesaken. Lagmannsretten stadfestet under dissens frifinnelsen. Et mindretall mente at statsadvokatens tiltalebeslutning, som ble tatt ut få dager senere og der dette punktet i politiets siktelse/forslag til tiltale var tatt med, måtte være tilstrekkelig som omgjøring av politiets meddelelse om henleggelse. Høyesterett kom til at det ikke forelå en beslutning om henleggelse. Utskriften berodde på at vedkommende som betjente politiets datasystem gjorde en tastefeil som ikke ble rettet opp. En meddelelse avgitt på grunnlag av en slik feil kan normalt ikke tillegges rettsvirkning, jf. blant annet Rt. 1987 side 1288. Lagmannsrettens og tingrettens dommer ble opphevet for så vidt gjaldt frifinnelsen for denne posten i tiltalebeslutningen.
Til toppen