Bilkjøring i påvirket tilstand - straffutmåling

24.09.2004, HR-2004-01591-A, (sak nr. 2004/1021), straffesak, anke
Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd, jf. § 22 første ledd
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)
Øie, Bruzelius, Gussgard, Coward og Gjølstad

Saken gjaldt utmåling av straff for bilkjøring i påvirket tilstand og reiste spørsmål om en vanskelig omsorgssituasjon gjorde det forsvarlig å idømme samfunnsstraff, eventuelt betinget fengsel, i stedet for ubetinget fengsel.

A ble i Sandnes tingrett dømt for kjøring under påvirkning av medikamenter, jf. vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd, jf. § 22 første ledd, til en straff av fengsel i 21 dager med tillegg av en bot på kr 10 000. Påvirkningsgraden tilsvarte en promille på 1,5. Tingretten omtalte kjøringen som svært trafikkfarlig. Etter anke over straffutmålingen til Gulating lagmannsrett ble fengselsstraffen satt til 14 dager. A anket til Høyesterett over straffutmålingen. Det ble anført at hun har omsorgsansvar av så ekstraordinær karakter at betinget fengsel, eventuelt samfunnsstraff, burde idømmes. A har en datter på 14 år som er utviklingshemmet og har epilepsi som hyppig og uregelmessig gir anfall. Datteren må ha tilsyn 24 timer i døgnet. En av foreldrene må alltid være tilgjengelig for de personene som har tilsyn med datteren til enhver tid. Anken førte ikke frem. Høyesterett fant at omsorgssituasjonen ikke var så ekstraordinær at det forsvarte samfunnsstraff når det dreide seg om meget trafikkfarlig kjøring. Det ble lagt til grunn at de krevende omsorgsoppgavene i en begrenset periode kunne ivaretas av As ektefelle med støtte fra hjelpeapparatet rundt familien.
Til toppen