Forsikringsbedrageri, spørsmål om anvendelse av samfunnsstraff

13.09.2004, HR-2004-01508-A, (sak nr. 2004/797), straffesak, anke
straffeloven § 272, første ledd
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Erland Holmen)
Oftedal Broch, Bruzelius, Mitsem, Stabel, Gjølstad

A ble dømt for å ha inngitt skadeoppgave til sitt forsikringsselskap i anledning et innbruddstyveri, der det ble oppført gjenstander som ikke var stjålet. Verdien av disse gjenstandene var oppgitt til 67110 kroner. Verdien av gjenstandene som virkelig var stjålet, ble oppgitt til 92 000 kroner.

I tingretten ble straffen fastsatt til samfunnsstraff i 50 timer. Etter anke endret lagmannsretten straffen til ubetinget fengsel i 45 dager. A anket til Høyesterett og påstod at reaksjonen burde være samfunnsstraff. Høyesterett uttalte at etter fast rettspraksis er utgangspunktet for å idømme samfunnsstraff for forsikringsbedrageri enten at beløpet er forholdsvis beskjedent eller at det foreligger særlige omstendigheter. Beløpet i denne saken var for høyt til at det kunne tilsi samfunnsstraff. Forsvareren fremhevet særlig at A på grunn av forsikringsbedrageriet hadde gått glipp av 92 000 kroner, som han ville hatt krav på i erstatning fra selskapet, jf. FAL § 8-1 annet ledd. Høyesterett fant at det for spørsmålet om ileggelse av samfunnsstraff ikke kunne legges særlig vekt på denne sivilrettslige reaksjonen, selv om også den har en klar preventiv hensikt. Andre momenter som kunne tilsi samfunnsstraff forelå heller ikke, og anken ble forkastet.
Til toppen