Kan en henlagt voldtektssak tas opp på nytt

22.12.2004, HR-2004-02117-A (sak nr. 2004/1553), straffesak, anke
straffeloven § 192
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)
Øie, Støle, Matningsdal, Skoghøy, Gjølstad

A ble av Follo politidistrikt siktet blant annet for voldtekt. Statsadvokaten henla siktelsen for voldtekt etter bevisets stilling. Bistandsadvokaten til den fornærmede klaget over henleggelsen. Under henvisning til straffeprosessloven § 74 første ledd omgjorde statsadvokaten henleggelsen, og tiltale ble tatt ut for voldtekt. Både tingretten og lagmannsretten domfelte for voldtekt.

A har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. A har gjort gjeldende at tiltalen for voldtekt skulle ha vært avvist fordi forholdet var rettskraftig avgjort ved henleggelsen 13. mars 2003. Anken førte ikke frem. Statsadvokaten viste til § 74 første ledd som hjemmel for å ta opp igjen forfølgningen. Men beslutningen ble truffet som ledd i behandlingen av en klage. Høyesterett la til grunn at dersom reglene om klage ga adgang til å ta opp igjen forfølgningen, kunne det ikke ha betydning hvilken hjemmel statsadvokaten hadde anført. Høyesterett anså klagereglene som et selvstendig grunnlag for å ta opp igjen forfølgningen av et forhold som er henlagt, som supplerer de regler som ellers gir grunnlag for å ta opp igjen forfølgningen, jf. særlig straffeprosessloven §§ 74 og 75. Videre fant Høyesterett at det ikke ble begått noen feil da vedtaksorganet selv endret vedtaket om å henlegge strafforfølgningen av voldtekten uten å forelegge spørsmålet for overordnet påtalemyndighet.
Til toppen