Kontroll med våpenoppbevaring i hjemmet

12.11.2004, HR-2004-01888-A, (sak nr. 2004/848), sivil sak, anke
Grunnloven § 102 - EMK artikkel 8
A (advokat Knud Jacob Knudsen) mot Staten v/Justisdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)
Flock, Øie, Stabel, Oftedal Broch og Gussgard

A oppbevarer ca. 40 registrerte våpen i sitt hjem. Våpenloven § 27a annet ledd bestemmer at politiet etter forhåndsvarsel kan kontrollere slik oppbevaring av skytevåpen. Etter at A fikk varsel om kontroll, meddelte han at hjemmelen i § 27a etter hans oppfatning var i strid med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102, og at han motsatte seg kontroll. Dette ledet til at As våpenkort ble besluttet inndratt. A gikk til søksmål mot staten med påstand om at inndragningsvedtaket var ugyldig. Tingretten frifant staten. As anke ble tillatt brakt direkte inn for Høyesterett.

For Høyesterett gjaldt saken spørsmålet om kontrollordningen i våpenloven § 27a var i strid med Grunnloven § 102 og med EMK artikkel 8 om rett til respekt for hjemmet. Høyesterett fremhevet særlig tre forhold ved ordningen: Formålet var å forebygge at våpen kunne misbrukes eller komme på avveie, å ikke etterforske mulige straffbare forhold. Kontrollen kunne bare foretas på det eller de steder som ble anvist av våpeneieren. Og kontrollen kunne bare skje etter forhåndsvarsel. Høyesterett kom til at § 27a ikke var i strid med Grunnloven § 102. Alle disse forhold hadde også betydning ved vurderingen av om en kontroll etter § 27a ville innebære en krenkelse av EMK artikkel 8. Høyesterett fant at vekten av det offentliges interesser forsvarte det meget begrensede inngrep som det her var tale om. Inngrepet ble ansett å være "nødvendig i et demokratisk samfunn" av grunner som er nevnt i artikkel 8 nr. 2. På denne bakgrunn ble tingrettens dom stadfestet.
Til toppen