Lagmannsrettens saksbehandling i straffesak og utmåling av oppreisning til fornærmede

19.11.2004, HR-2004-01925-A, (sak nr. 2004/1191), straffesak, anke
Straffeprosessloven § 343 andre ledd nr. 3 og domstolloven § 108
I. A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) og II. B (bistandsadvokat Carl Hartwig) mot A (advokat Trygve Staff)
Skoghøy, Gussgard, Flock, Øie og Aasland

A var dømt til en straff av fengsel i to år for legemsbeskadigelse (straffeloven § 229 annet straffalternativ, jf. § 232) og mishandling (straffeloven § 219 første straffalternativ) av sin tidligere samboer og mishandling (straffeloven § 219 første straffalternativ) og trusler (straffeloven § 227 første ledd første straffalternativ, jf. andre ledd) overfor sin sønn.

En av de meddommerne som ble trukket ut til å tjenestegjøre i lagmannsretten, var ikke valgt som meddommer til lagmannsretten, men til tingretten. Når hun likevel ble trukket ut, skyldtes det at hun ved en feil var blitt registrert som meddommer både i tingretten og lagmannsretten i domstolenes saksbehandlingssystem - LOVISA. Under henvisning til tidligere rettspraksis la Høyesterett til grunn at uttrykket "ikke . lovlig besatt" i straffeprosessloven § 343 andre ledd nr. 3 ikke omfatter enhver feil ved sammensetningen av retten. Det var ikke grunn til å behandle den foreliggende feil annerledes enn de unntak § 343 andre ledd nr. 3 uttrykkelig inneholder (at retten har vært satt med meddommere fra alminnelige utvalg i stedet for fra særlige eller med oppnevnte meddommere i stedet for uttrukne). Feilen kunne ikke antas å ha virket inn på avgjørelsens innhold, og det var da ikke grunnlag for å oppheve lagmannsrettens dom. Heller ikke en anførsel om at den dommer som hadde administrert lagmannsretten, var inhabil fordi hun hadde deltatt i silingsbeslutningen, hvor ett av de forhold som var omfattet av domfeltes anke, ble nektet fremmet, førte frem. I lagmannsretten var sønnen tilkjent kr 25 000 i oppreisning. Kjæremålsutvalget hadde samtykket i at hans anke over oppreisningsbeløpets størrelse ble behandlet sammen med straffeanken. Høyesterett kom til at sønnens krav på kr 50 000 var nøkternt beregnet og måtte tas til følge.
Til toppen