Legemsbeskadigelse - straffutmåling

27.10.2004, HR-2004-01808-A, (sak nr. 2004/1347), straffesak, anke
Straffeloven § 229 første straffalternativ
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel)
Støle, Bruzelius, Lund, Coward og Schei

Den straffbare handling gikk ut på at domfelte hadde slått fornærmede i ansiktet med knyttet neve slik at han fikk slått ut en tann i overkjeven. Opptakten til voldsepisoden var at fornærmede - som var en tidligere kjæreste av domfelte - noe tidligere på kvelden gjentatte ganger hadde fremsatt grovt krenkende utsagn om A ved bruk av ord som "hore", "psykopat", "ludder'" og "syk kjerring".

Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 60 dager, som ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Etter anke fra påtalemyndigheten gjorde lagmannsretten den endring at 21 dager av straffen ble gjort ubetinget. Etter anke fra domfelte ble straffen av Høyesterett satt til fengsel i 60 dager som ble gjort helt ut betinget. Det var etter en samlet vurdering forsvarlig å fravike hovedregelen om ubetinget fengsel ved legemsbeskadigelse. Hovedvekten ble lagt på opptakten til den straffbare handling, men det ble også vist til at domfelte hadde eneomsorgen for et barn på 2 1/2 år, og at barnet var spesielt sårbar som følge av turbulente forhold mellom foreldrene i en periode - noe som hadde avstedkommet bekymringsmelding til barnevernet med oppfølgende tiltak.
Til toppen