Narkotika, medvirkning til oppbevaring av 5000 ecstasytabletter

15.09.2004, HR-2004-01531-A, (sak nr. 2004/732), straffesak, anke
straffeloven § 162 og legemiddelloven
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Vidar Strømme), B (advokat Gunnar K. Hagen) og A mot Den offentlige påtalemyndighet
Stabel, Rieber-Mohn, Bruzelius, Støle, Tjomsland

Spørsmål om det forelå straffbar medvirkning og straffutmåling. Dessuten spørsmål om beregning av varetektsfradraget der domfelte er undergitt brev- og besøkskontroll og faktisk holdt isolert fra andre innsatte. B og A ble i tingretten dømt blant annet for oppbevaring av 5000 ecstasytabletter - A som medvirker. B fikk fengsel i tre år med et varetektsfradrag på 66 dager og A fikk fengsel i ett år og seks måneder, hvorav ett år ble gjort betinget med et varetektsfradrag på 15 dager. I lagmannsretten fikk B igjen tre års fengsel, men med et varetektsfradrag på 46 dager. A fikk fengsel i 30 dager og 360 timers samfunnstjeneste, og et varetektsfradrag på 11 dager.

A hadde ved en tilfeldighet kommet over partiet, som B uten hans vitende oppbevarte i deres felles fryseboks i kjelleren til leiligheten de delte. Han bar det ned igjen og gjemte det i en annen kjellerbod. Høyesterett kom til at han - ved å bringe tablettene - som han visste tilhørte B - ned i kjelleren og aktivt skjule dem der - hadde solidarisert seg med Bs oppbevaring på en slik måte at kravet til medvirkning var oppfylt. Ved fysisk medvirkning av denne typen hadde det ikke betydning at B som hovedmann ikke var klar over handlingen. Det var ikke plass for noen ulovfestet rettsstridreservasjon. Høyesterett tok hensyn til de spesielle forhold ved straffutmålingen og satte straffen, som lagmannsrettens mindretall, til fengsel i ett år og tre måneder, hvorav ett år ble gjort betinget. Både B og A hadde utholdt varetekt med brev- og besøkskontroll som innebar faktisk isolasjon. Varetektsfradraget ble derfor forhøyet i samsvar med straffeloven § 60 første ledd annet punktum.
Til toppen