Overtredelser av råfiskloven - kvoteforskyvninger

27.09.2004, HR-2004-01616-A, (sak nr. 2004/372), straffesak, anke
Straffeloven § 166 og råfiskloven § 9, jf. § 7 annet ledd, jf. forskrift om bryggeseddel/sluttseddel og mottaksjournal § 1
I. --- AS (advokat Bjørn Stordrange), II. A (advokat Brynjar Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen), III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen
Mitsem, Skoghøy, Tjomsland, Rieber-Mohn og Gjølstad

Saken gjaldt overtredelser av råfiskloven og regnskaps- og ligningsloven mv., begått av daglig leder og andre ansatte i fiskeindustribedriften --- AS. Overtredelsene av råfiskloven dreide seg om kvoteforskyvninger, idet brygge- og sluttsedler ble uriktig utfylt for å tildekke at fangstene ikke hadde skjedd innenfor årets kvoter eller for å legge til rette for overskridelser året etter. De andre forholdene førte til at bedriften ble ilignet for lav inntektsskatt i årene 1995 til 1998, og til at det i årene 1997 til 1999 ble unndratt merverdiavgift; også her dreide det seg om forskyvinger fra et år til det neste. Domfellelsen av selskapet dreide seg dessuten om uaktsomme overtredelser av tolloven og fiskeeksportloven.

A, styremedlem og daglig leder i bedriften, ble i lagmannsretten idømt ett års fengsel. --- AS ble idømt foretaksstraff, en bot på 1,5 millioner kroner, og en inndragning på 4,3 millioner kroner. Videre ble tre arbeidsformenn, som hadde utfylt bryggesedlene, ilagt bøter på 75 000 og 80 000 kroner. Lagmannsrettens dom innebar en mildere reaksjon for samtlige domfelte enn resultatet i tingretten. Tingretten hadde imidlertid - i motsetning til lagmannsretten - kommet til at feilene i brygge- og sluttsedlene også måtte bedømmes som forbrytelser mot straffeloven § 166 (falsk forklaring). Påtalemyndighetens anke over lovanvendelsen - spørsmålet om straffeloven § 166 kunne anvendes ved siden av straffebestemmelsen i råfiskloven - førte ikke frem. Høyesterett viste til at bestemmelsene ikke tar sikte på forskjellige sider ved det straffbare forhold, at en oppgave som rammes av § 166 vil også rammes av råfiskloven, og at begge straffebestemmelser beskytter offentligrettslige interesser. Da forgåelsene fant sted ga råfiskloven § 9 kun grunnlag for bøtestraff, men den omstendighet at strafferammen er høyere i straffeloven § 166, kunne ikke tillegges avgjørende vekt. Høyesteretts idømte A rettighetstap - tap av retten til å være daglig leder eller styremedlem eller utøve egen næringsvirksomhet innen mottak, produksjon og/eller omsetning av fisk - med en tidsramme på tre år. Det ble vist til at han, som daglig leder, hadde begått en rekke straffbare handlinger av et betydelig omfang, med et planmessig preg og over en lengre tidsperiode. Han ble i tillegg idømt seks måneders fengsel. Foretaksstraffen for --- AS ble satt til en bot på 700 000 kroner. Det ble lagt vekt på at overtredelsene av råfiskloven også hadde ført til en inndragning på 4,3 millioner kroner; siden bruttofortjenesten ved overtredelsene var ca. 400 000 kroner, rammet inndragningen hardt. For arbeidsformennene ble boten redusert til 50 000 kroner. Én av dommerne mente at A ikke burde idømmes rettighetstap. For øvrig var dommen enstemmig.
Til toppen