Pengefalsk - straffutmåling

05.11.2004, HR-2004-01864-A, (sak nr. 2004/1422), straffesak, anke
straffeloven § 176
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)
Mitsem, Skoghøy, Tjomsland, Coward, Lund

A var i Hålogaland lagmannsrett dømt til ubetinget fengsel i 120 dager for medvirkning til å utgi ni falske 100-kronesedler som to kamerater hadde fotokopiert opp, straffeloven § 176 første ledd, første straffalternativ.

Etter domfeltes anke kom Høyesterett til at fengselsstraffen - de allmennpreventive hensyn til tross - kunne gjøres betinget i sin helhet. Det ble lagt vekt på at A hadde hatt en relativt beskjeden medvirkerrolle. Videre dreide det seg om et lite beløp, og det var heller ikke påvist noe profittmotiv for As del. Høyesterett viste også til at Straffelovkommisjonens utredning (NOU 2002: 4 Ny straffelov) foreslår strafferammer for pengefalsk på linje med annen vinningskriminalitet. Gjeldende strafferammer - etter straffeloven § 174 mellom tre og 15 års fengsel, etter § 176 første ledd ti års fengsel - kan forklares med tidligere tiders samfunnsforhold og behovet for å etablere tillit til pengeøkonomien i dens tidlige utviklingsfase.
Til toppen