Straff for brudd på forurensningsloven

02.11.2004, HR-2004-01840-A, (sak nr. 2004/920), straffesak, anke
straffeloven § 166 første ledd, jf. andre ledd
Den offentlige påtalemyndighet (kst.førstestatsadv. Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) og B (advokat Gunnar K. Hagen)
Øie, Stabel, Oftedal Broch, Flock, Gussgard

--- AS drev gjenvinning og nyttiggjøring av avfall fra aluminiumsindustrien. A og B ble i kraft av å eie og lede selskapet, i lagmannsretten funnet skyldig i brudd på forurensningsloven og idømte betinget fengsel i 60 dager og en bot på 100 000 kroner. Det dreide seg om ulovlige utslipp av store mengder kobber og andre metaller i fjorden, om ulovlige diffuse utslipp av blant annet ammoniakk i luften og om for sen iverksettelse av tiltak for å begrense virkningene av de diffuse utslippene.

Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen. Høyesterett satt straffen til fengsel i 45 dager. Omfanget av utslippet i sjøen var usikkert, men det var ikke bestridt at det dreide seg om utslipp av en betydelig mengde kobber og andre metaller. Skadevirkningene på kort og lang sikt var imidlertid usikre. Også omfanget av de ulovlige diffuse utslipp i luften var usikkert, men det syntes klart at skadevirkningene her var begrensede. Allmennpreventive hensyn tilsa at det ble idømt en følbar reaksjon. I skjerpende retning la Høyesterett vekt på at det betydelige utslippet i sjøen skjedde forsettlig over tre år, og at bedriften aktivt gikk inn for å skjule utslippene i vann og i luft for forurensningsmyndighetene. Av betydning var det også at bedriften - uten å sette i verk tilstrekkelige miljøtiltak - gikk over til en femskiftsordning for å øke produksjonen. Femskiftsordningen reduserte mulighetene til å vedlikeholde det til dels gamle produksjonsutstyret og må ha ført til økte ulovlige utslipp både i fjorden og i luften.
Til toppen