Utuktig omgang med en 4 1/2 år gammel datter

15.09.2004, HR-2004-01534-A, (sak nr. 2004/889), straffesak, anke
Straffeloven § 195 første ledd første str.alt. og straffeloven § 197
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)
Bruzelius, Støle, Stabel, Rieber-Mohn, Tjomsland

A ble i tingretten dømt for utuktig omgang ved to forskjellige anledninger, med henholdsvis en stedatter på seks år og en datter på fire og et halvt år. I lagmannsretten ble han frifunnet for tiltalebeslutningens poster vedrørende stedatteren. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i ni måneder. Domfelte anket til Høyesterett over straffutmålingen.

I Høyesteretts domsgrunner er pekt på at det må reageres strengt mot denne typen overgrep mot små barn, og at det var skjerpende at overgrepet gjaldt domfeltes egen datter. Videre uttalt at det ikke forelå nyere Høyesterettspraksis vedrørende enkeltstående tilfeller av seksuell omgang med et så lite barn, men at saken ellers hadde fellestrekk med avgjørelsen i Rt. 2004 side 23, som gjaldt ett tilfelle av seksuell omgang med en 12 år gammel datter og hvor straffen ble fengsel i 9 måneder. Fengselsstraffen i en sak vedrørende et så lite barn som her, måtte i utgangspunktet settes til 10 måneder til ett år. I den konkrete saken ble straffen likevel satt til syv måneder på grunn av lang saksbehandlingstid.
Til toppen