Vold mot politiet - spørsmål om samfunnsstraff

21.12.2004, HR-2004-02095-a, (sak nr. 2004/1616), straffesak, anke
straffeloven § 127, 1.ledd, 1.str.alt, straffeloven § 227, strl. § 128
A (advokat Håkon Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg)
Matningsdal, Lund, Coward, Støle, Aasland

A ble fredag kveld 7. november 2003 som følge av kraftig beruselse utvist fra et utested i Stavanger. Da han noe senere forsøkte å komme inn igjen, nektet vakten ham adgang. Dette førte til at han hisset seg kraftig opp og slo til vakten. Flere vakter kom til og holdt ham nede til politiet kom til stede.

A gjorde ikke motstand mot selve pågripelsen, men etter at polititjenestemennene hadde fått ham inn i cellebilen og satt på ham håndjern, sparket han en politikvinne i magen slik at hun kom litt ut av balanse. Samtidig med dette, og under transporten til politikammeret, kalte han henne ca. 10 ganger "di jævla fitte", og antakelig mellom 10 og 15 ganger sa han i tillegg at han skulle drepe henne og hennes kollega. For disse forhold var han dømt for overtredelse av straffeloven §§ 127, 128 og 326 første ledd nr. 2. Derimot var han frifunnet for trusler etter straffeloven § 227 første straffalternativ. Frifinnelsen var begrunnet i at utsagnene primært var "ubehagelige", og at de ikke var egnet til å fremkalle slik frykt som straffeloven § 227 krever. Tingretten satte straffen til samfunnsstraff i 44 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Etter påtalemyndighetens anke satte lagmannsretten straffen til fengsel i 30 dager. En av dommerne i lagmannsretten stemte for å forkaste anken. Høyesterett tok domfeltes anke til følge og satte straffen til samfunnsstraff i 44 timer med en gjennomføringstid på 120 dager. Selv om ubetinget fengsel er den klare hovedregel ved vold mot politiet, fant Høyesterett det forsvarlig å anvende samfunnsstraff. Det ble lagt vekt på domfeltes personlige forhold sett i sammenheng med at overtredelsen av § 127 ikke var av de alvorligste. Om de personlige forhold ble det særlig vist til at han etter hvert hadde utviklet et ikke ubetydelig forbruk av lettere narkotiske stoffer. Han hadde videre hatt problemer under skolegangen, men sommeren 2003 hadde han fått arbeid i et ventilasjonsfirma hvor han fortsatt er ansatt og får gode skussmål. Siden sommeren 2004 har han avlagt urinprøver hvor det ikke er påvist narkotiske stoffer. Høyesterett kom til at man burde støtte opp under denne utviklingen ved at det ble idømt samfunnsstraff.
Til toppen