Voldtekt - straffutmåling

08.12.2004, HR-2004-02023-A, (sak nr. 2004/1196), straffesak, anke
straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav a, jf. tredje ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. § 205 og § 196 første ledd, jf. andre ledd bokstav a og d
I. 1. A (advokat Erling . Lyngtveit) 2. B (advokat Gunnar K. Hagen) 3. C (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) II. Den offentlige påtalemyndigh
Øie, Skoghøy, Lund, Oftedal Broch og Schei

Saken gjaldt utmåling av straff overfor tre personer som i fellesskap hadde voldtatt en pike på 15 år og 3 måneder som på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen.

A, B og C ble ved Nordhordland tingretts dom 6. oktober 2003 dømt for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav a, jf. tredje ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. § 205 og § 196 første ledd, jf. andre ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. § 205 til en straff av fengsel i 2 år og 9 måneder. Gulating lagmannsrett fastsatte straffen til fengsel i 3 år. Høyesterett mente at fengsel i to år og åtte måneder var en passende straff. Overgrepet var omfattende. Det varte i omkring tre kvarter, og innebar flere ulike seksuelle handlinger, blant annet samleie. Høyesterett fant det skjerpende at tre personer var sammen om ugjerningen fordi handlingen - i alle fall i ettertid - av den fornærmede ville kunne oppfattes som grovere og mer massiv enn om den var utført av en person alene. I skjerpende retning pekte også at handlingen var fotografert, selv om filmen kort tid etterpå ble tilintetgjort, og at den fornærmede ble smittet av kjønnssykdommen clamydia, selv om hun senere ble helt kurert for sykdommen. I formildende retning ble det lagt vekt på at det hadde gått 2 år og 9 måneder siden overgrepet skjedde uten at de domfelte kunne bebreides for det.
Til toppen