Trusler for å oppnå urettmessig tjenestehandling

04.09.2004, HR-2004-01649-A, (sak nr. 2004/1081), straffesak, anke
Straffeloven § 128
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)
Bruzelius, Gussgard, Coward, Øie og Gjølstad

Saken gjaldt tolking av straffeloven § 128; om trusler tok sikte på å oppnå en "uretmæssig" tjenestehandling. A ble ved tingrettens dom dømt til fengsel i 120 dager for bl.a. overtredelse av straffeloven § 128. I tiltalebeslutningen var grunnlaget for denne posten beskrevet som at han fremsatte trusler overfor en saksbehandler i Aetat i forbindelse med at han ønsket en utskrift av en utbetaling av attføringspenger etter at saksbehandleren hadde avslått å gi ham en slik utskrift fordi den ennå ikke forelå.

A anket til lagmannsretten over bl.a. lovanvendelsen under skyldspørsmålet vedrørende denne posten, og denne delen av anken ble fremmet. Lagmannsretten forkastet anken. Han anket deretter til Høyesterett over blant annet lovanvendelsen under skyldspørsmålet og saksbehandlingen (mangelfulle kjennelsesgrunner). Formålet med straffeloven § 128 er vern av offentlig myndighetsutøvelse, og anvendelse av bestemmelsen krever at trusselen tar sikte på å fremkalle en urettmessig handling eller unnlatelse fra tjenestemannen. Det fremgikk av lagmannsrettens premisser at A ikke hadde et rettmessig krav på dokumentet da han truet tjenestemannen, og at lagmannsretten på dette grunnlag var enig med tingretten i "at trusselen tok sikte på å frembringe en urettmessig tjenestehandling". Høyesterett kom til at dette ikke var uttrykk for en riktig forståelse av bestemmelsen. For at paragrafen skal få anvendelse kreves at trusselen har tatt sikte på å påvirke tjenestemannen til urettmessig å utføre eller unnlate en tjenestehandling. Det hadde han ikke gjort, og A ble frifunnet for overtredelse av § 128. Straffen ble satt til fengsel i 90 dager.
Til toppen