Avgjørelser 2005

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Gyldigheten av førerkort ervervet i et annet EØS-land

22.12.2005, HR-2005-02005-A, (sak nr. 2005/1325), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 24 første ledd første punktum a nr. 3 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger)

Uteblivelse fra sesjon

22.12.2005, HR-2005-02006-A, (sak nr. 2005/1306), straffesak, anke Militærnekterloven § 2 sammenholdt med § 3 og vernepliktloven § 49 I. A (advokat Øyvind Solberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat Øyvind Solber

Arbeidsulykke/yrkesskade

21.12.2005, HR-2005-02000-A, (sak nr. 2005/1071), sivil sak, anke Yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a. A (advokat Lars Olav Skårberg) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Petter Jespersen)

Straffutmåling - narkotikaforbrytelser

21.12.2005, HR-2005-01994-A, (sak nr. 2005/879), straffesak, anke Straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd A (advokat John Christian Elden) B (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Varetektsfradrag ved fullstendig isolasjon

21.12.2005, HR-2005-01996-A, (sak nr. 2005/1038), straffesak, anke Straffeloven § 60 første ledd andre punktum A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Berit Sagfossen)

Varetektsfrådrag ved fullstendig isolasjon.

21.12.2005, HR-2005-01997-A, (sak nr. 2005/1252), straffesak, anke Straffelova § 60 første ledd andre punktum Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat John Christian Elden)

Begjæring om gjenopptakelse av straffesak (incest).

12.12.2005, HR-2005-01932-A. (sak nr. 2005/594), straffesak, KJÆREMÅL Straffeprosessloven § 391 nr. 3, straffeprosessloven § 392 annet ledd A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Varemerkeloven - Varemerket GULE SIDER

06.12.2005, HR-2005-01905-A, (sak nr. 2005/539), sivil sak, anke Varemerkeloven §§ 13 og 38, markedsføringsloven § 8 Findexa AS (advokat Arne Ringnes) mot Firma-Katalogen AS (advokat Peter G. Nitter)

Personinntekt beregnet i aksjeselskap.

05.12.2005, HR-2005-01892-A, (sak nr. 2005/79), sivil sak, anke Skatteloven § 12-10 første ledd bokstav c Prosjekt Partners AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/Oslo likningskontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Andreas Stang Lund)

Verdsetjing av rettar i sjøareal - Florø

01.12.2005, HR-2005-01881-A, (sak nr. 2005/131), sivil sak, anke Skjønnsloven § 54b første ledd første punktum, jf. § 54 I. Flora kommune (advokat Bjørn Stordrange) mot Sameiet Florø Gård (advokat Magne Revheim) og II. Sameiet Florø Gård (advokat Magne Revheim) mot Flora kommune (advokat Bjørn Stordrange)

Forsøk på innførsel av heroin - straffutmåling

01.12.2005, HR-2005-01879-A, (sak nr. 2005/1101), straffesak, anke EMK artikkel 6 nr. 1 jf. EMK artikkel 13 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Straffutmåling for narkotikabrotsverk - rehabilitering

01.12.2005, HR-2005-01880-A, (sak nr. 2005/1102), straffesak, anke Straffelova § 162 fyrste og andre leden, jf. femte leden m.m. - straffutmåling - kravet til rimeleg tid i EMK artikkel 6 - rehabilitering. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Refselse av barn

30.11.2005, HR-2005-01865-A, (sak nr. 2005/1020), straffesak, anke Straffeloven § 228 første ledd A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg)

Personbefordring i forhold til merverdiavgiftsloven

28.11.2005, H-2005-01854-A, (sak nr. 2005/307), sivil sak, anke merverdiavgiftsloven § 5b nr. 9 slik den lød før opphevelse v/endringslov 2003/102 Team Sail Stavanger AS (advokat Rolf Erik Disch) mot Staten v/Finansdepartementet (advokat Thomas Nordby)

Uteblivelse fra sesjon,

22.11.2005, HR-2005-02006-A, (sak nr. 2005/1306), straffesak, anke Militærnekterloven § 2 sammenholdt med § 3 og vernepliktloven § 49 I. A (advokat Øyvind Solberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat Øyvind Solber

Uteblivelse fra sesjon

22.11.2005, HR-2005-02006-A, (sak nr. 2005/1306), straffesak, anke Militærnekterloven § 2 sammenholdt med § 3 og vernepliktloven § 49 I. A (advokat Øyvind Solberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat Øyvind Solber

Forsettleg drap - forsøk på valdtekt - straffutmåling.

21.11.2005, HR-2005-01812-A, (sak nr. 2005/854), straffesak, anke Straffelova § 233 første leden og § 192 første leden bokstav a A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva)

Innløsning av et festet areal etter krav fra bortfesteren

16.11.2005, HR-2005-01789-A, (sak nr. 2005/92), sivil sak, anke Tvistemålsloven § 180 annet ledd, jf. § 172 første ledd Sylvia Anny Sivertsen mfl. (advokat John Egil Bergem) mot Lisbeth Fjerstad mfl. (advokat Eivind Bjøralt)

Krav om eit tillegg til prisane som stod i anbodet.

16.11.2005, HR-2005-01781-A, (sak nr. 2005/36), sivil sak, anke Tvistemålsloven § 180 andre ledd jf. § 172 første ledd Sør-Norge Aluminium AS (advokat Hans Cappelen) mot Byggekompaniet AS (advokat Harald Fosse)

Gyldighet av skatteligning

04.11.2005, HR-2005-01737-A, (sak nr. 2005/403), sivil sak, anke Ligningsloven § 8-1 nr. 1 tredje punktum Firda Sjøfarmer AS (advokat Ulf Sørdal) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjringsadvokaten v/advokat Richard Saue)

Tidsbegrenset selvskyldnerkausjon stilt av en bank

03.11.2005, HR-2005-01728-A, (sak nr. 2005/523), sivil sak, anke Konkursloven § 63 jf, § 60 Skogbu Eiendom AS (advokat Clement Endresen) mot Skudenes & Aakra Sparebank (advokat Bjarte Kristian Døssland)

Eldpåsetjing - tidsfastsett straff/forvaring

03.11.2005, HR-2005-01727-A, (sak nr. 2005/894)m straffesak, anke Straffelova § 148 første ledd første straffalternativ Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Hoel) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Rederibeskatningsordningen

02.11.2005, HR-2005-01717-A, (sak nr. 2005/23), sivil sak, anke § 51 A i skatteloven av 1911 Dyvi Shipping AS (advokat Geir Even Asplin) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Voldtekt.

02.11.2005, HR-2005-01718-A, (sak nr. 2005/1275), straffesak, anke Straffeloven § 192 og § 193 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe) mot A og B (advokat Mette Yvonne Larsen)

Medverknad til oppbevaring av hasj.

20.10.2005, HR-2005-01653-A, (sak nr. 2005/946), straffesak, anke Straffelova § 162 første ledd jf. legemiddellova § 24 første ledd A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Promillekøyring - tap av førerett

20.10.2005, HR-2005-01652-A, (sak nr. 2005/920), straffesak, anke Vegtrafikklova § 33 nr. 3 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Sex med pike som var under 14 år

18.10.2005, HR-2005-01638-A, (sak nr. 2005/584), straffesak, anke straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Ekspropriasjonserstatning - alpinanlegg.

14.10.2005, HR-2005-01627-A, (sak nr. 2005/3) sivil sak, anke Ekspropriasjonserstatningsloven § 5 A (advokat Magne Revheim) mot Voss kommune v/Voss Utvikling AS (advokat Pål H. Heldal) B mfl. (advokat Stig J. Harris) mot Voss kommune v/Voss Utvikling AS (advokat Pål H. Heldal)

Vold mot politiet - straffutmåling

23.09.2005, HR-2005-01517-A, (sak nr. 2005/878), straffesak, anke Straffeloven § 127. EMK artikkel 6 nr. 1 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby)

Festeavgift for boligtomter

22.09.2005, HR-2005-01512-A, (sak nr. 2005/198), sivil sak, anke tomtefesteloven § 15, forskrift om tomtefeste § 2 Finn Bergsli mfl. (advokat Sten Løitegaard) mot Gerd Skou mfl. (advokat Lars Skjelbred)

Gyldigheten av ligningsvedtak.

21.09.2005, HR-2005-01502-A, (Sak nr. 2004/1815), sivil sak, anke Selskapsskatteloven § 5-2 nr. 2, tidligere skattelov §45 første ledd jf. §43 annet ledd bokstav b I. Staten v/Vestfold fylkesskattekontor (advokat Per Sandvik) mot Skjelland Holding AS (advokat Eivind Ludvigsen) og II. A, B og C (advokat Eivind Ludvigsen) mot Staten v/Vestfold fylkesskattekontor (

Saksbehandlingsanke

19.09.2005, HR-2005-01498-A (sak nr. 2005/704), straffesak, anke Straffeprosessloven § 319 tredje ledd annet punktum A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Skade under pågripelse

19.09.2005, HR-2006-01587-A, (sak nr. 2006/509) sivil sak, anke, Folketrygdloven § 13-6 annet ledd A (advokat Vegard Bø Bahus) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Marianne Olssøn)

Ansvar etter gruppelivsforsikring

15.09.2005, HR-2005-01471-A, (sak nr. 2005/7), sivil sak, anke avtaleloven § 36 Vesta Forsikring AS (advokat Knut Langfeldt) mot A (advokat Johan Henrik Frøstrup)

Legemsfornærmelse - straffutmåling

13.09.2005, HR-2005-01449-A, (sak nr. 2005/802), straffesak, anke straffeloven § 228, 1.ledd, jf. § 232 og strl. § 291 1.ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund) mot A (advokat Odd Rune torstrup)

Overføring til tvungent psykisk helsevern

13.09.2005, HR-2005-01448-A, (sak nr. 2005/757), straffesak, anke straffeloven § 39 og kap. 5 i lov om psykisk helsevern A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Straffutmåling ved grov narkotikaforbrytelse

02.09.2005, HR-2005-01396-A, (sak nr. 2005/855), straffesak, anke straffeloven § 162 andre ledd A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål Lønseth)

Besittelse og videreformidling av barnepornografi - straffutmåling

02.09.2005, HR-2005-01387-A, (sak nr. 2005/477), straffesak, anke straffeloven § 204 første ledd bokstav d slik bestemmelsen lød førlovendringen 20.05.2005 nr. 29 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund) mot A (advokat Kjell Holst Sæther)

Straffutmåling ved trugsmål med etterfølgjande skadeverk

02.09.2005, HR-2005-01395-A, (sak nr. 2005/562), straffesak, anke straffelova § 227 første straffalternativ og straffelova § 291 første leden, jf. andre leden A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Katharina Rise)

Refusjon av inngående merverdiavgift

30.06.2005, HR-2005-01073-A, (Sak nr. 2005/311), sivil sak, anke merverdiavgiftloven § 21 første ledd første punktum Porthuset AS (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung)

Straffutmåling - narkotikaoppbevaring.

30.06.2005, HR-2005-01067-A, (sak nr. 2005/95), straffesak, anke Straffeloven § 162 tredje, jf. første, jf. femte ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Spørsmål om samfunnsstraff.

30.06.2005, HR-2005-01068-A, (sak nr. 2005/409), straffesak, anke Straffeloven § 219 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)

Ran - straffutmåling

30.06.2005, HR-2005-01069-A, (sak nr. 2005/440), straffesak, anke straffelova § 39 nr. 1 A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Barnepornografi - straffutmåling

29.06.2005, HR-2005-01053-A, (sak nr. 2005/337), straffesak, anke straffelova § 204 fyrste leden bokstav d Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot A (advokat John Christian Elden)

Straffutmåling ved befatning med 92 kg hasj.

29.06.2005, HR-2005-01054-A (sak nr. 2005/619), straffesak, anke Straffeloven § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd A (advokat berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger)

Forsikringsbedrager - fartsovertredelse

29.06.2005, HR-2005-01057-A, (sak nr. 2005/554), straffesak, anke Straffeloven § 272 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)

Fastsettelse av skattesats - norsk kontinentalsokkel.

29.06.2005, HR-2005-01041-A, (sak nr. 2004/1734), sivil sak, anke Ligningsloven § 9-5 nr. 8 tredje ledd og forskrift 20. november 1997 nr. 1181. Allseas Marine Contractors SA (advokat Per Christian Ask) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

Fysisk og psykisk mishandling av samboer.

29.06.2005, HR-2005-01958-A, (sak nr. 2005/589), straffesak, anke Straffeloven § 219 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Katharina Rise)

Anke over lovanvendelse,

29.06.2005, HR-2005-01048-A, (sak nr. 2005/531), straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tormod Bakke) mot A (advokat Erik Keiserud)

Saksbehandlingsfeil.

29.06.2005, HR-2005-01051-A, (sak nr. 2005/220), straffesak, anke Straffeprosessloven § 304 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (ass.riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Bombesaken fra Drammen - erstatningsansvar.

29.06.2005, HR-2005-01050-A, (sak nr. 2005/63), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 5-2 I. A (advokat Håkon Knudsen) mot Gjensidige NOR Forsikring, If Skadeforsikring NUF, Enter Forsikring AS, Sparebank 1 Skadeforsikring og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige (advokat Runar Hansen)

Opplysningssvikt ved boligkjøp.

29.06.2005, HR-2005-01044-A, (sak nr. 2005/12), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 5-3 Sandnes Eiendomsmegling AS (advokat Kjetil Mellom) mot A (advokat Tom A. Torkildsen)

Midlertidig arbeidsforhold

27.06.2005, HR-2005-01028-A, (sak nr. 2005/147), sivil sak, anke arbeidsmiljøloven § 58 A A (advokat Erling Høyte) mot B (advokat Geir S. Winters)

Ferdselsrett i strandsonen

21.06.2005, HR-2005-00989-A, (sak nr. 2004/1662), sivil sak, anke Friluftsloven § 2 første ledd, jf. § 1 a og tvistemålsloven § 75 A (advokat Helge Skaaraas) mot Hvaler kommune (advokat Lars Tobiassen)

Straffutmåling - narkotika og kjøring uten førerkort

15.06.2005, HR-2005-00961-A, (sak nr. 2005/559), straffesak, anke Straffeloven § 162, straffeloven § 61, vegtrafikkloven § 31 A (aadvokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger)

Salg av narkotika - inndragning

14.06.2005, HR-2005-00950-A, (sak nr. 2005/490), straffesak, anke Straffeloven § 34 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jostein Johannessen)

Skadeerstatning - regress

10.06.2005, HR-2005-00926-A, (sak nr. 2004/1697), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-7 nr. 3 A (advokat Christian Lundin) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Gyldigheten av adopsjonsvedtak

09.06.2005, HR-2005-00925-U, (sak nr. 2005/459) sivil sak, KJÆREMÅL Tvistemålsloven §§ 54, 404, 417 annet ledd og 427 annet ledd Staten v/Barne- og familiedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal) mot A (advokat Vidar Sinding)

Utleggstrekk i pensjon utbetalt i utlandet

08.06.2005, JR-2005-00910-A, (sak nr. 2004/1784)m sivil sak, kjæremål Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3 DnB NOR Bank ASA (advokat Henrik Nygaard) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Krav om tilbakebetaling av produksjonsavgift for produsert olje

07.06.2005, HR-2005-00905-A, (sak nr. 2005/83), sivil sak, anke Petroleumsloven av 29. november 1996 nr. 72 § 4-9 annet ledd Entreprise Oil Norge AS mfl. (advokat Christian Fr. Michelet) mot Staten v/Olje og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marianne Olssøn)

Hawala bankvirksomhet I

01.06.2005, HR-2005-00879-A, (sak nr. 2005/20), straffesak, anke Straffeloven § 29 nr. 2, valutareguleringsloven § 1, jf. § 10 I. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen) mot A (advokat

Hawala bankvirksomhet II

01.06.2005, HR-00880-A, (sak nr. 2005/224), straffesak, anke Straffeloven § 29 nr. 2, valutareguleringsloven § 1 jf. § 10 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen) mot A og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Daglig omsorg - samværsrett

30.05.2005, HR-2005-00853-A, (sak nr. 2004/1864) sivil sak, anke Barneloven §§ 64 annet ledd, 48, 42 og 43 A (advokat Inger Marie Sunde) mot B (advokat Kåre Tengs-Pedersen)

Anke over lovanvendelse.

29.05.2005, HR-2005-01948-A, (sak nr. 2005/531), straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tormod Bakke) mot A (advokat Erik Keiserud)

Straffutmåling - voldtekt/sovende kvinne

24.05.2005, HR-2005-00821-A, (sak nr. 2005/202), straffesak, anke straffeloven § 192 første ledd bokstav b Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Ellertsen) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Villedende markedsføring - saksomkostninger

24.05.2005, HR-2005-00820-U, (sak nr. 2005/393) sivil sak, KJÆREMÅL Tvistemålsloven § 175 annet ledd og § 181 annet ledd tredje punktum Cosulting Designers of Separators Norge AS (advokat Stella Margareta Tuft) mot ConSept AS (advokat Bernt Østhus)

Omsorgsovertaking

11.05.2005, HR-2005-00768-A, (sak nr. 2004/335). sivil sak, anke Barnevernlova §4-12 fyrste leden bokstav a og bokstav d X kommune (kommuneadvokat Elisabeth Myran Winsnes) mot A (advokat Trygve Staff)

Tap av førarrett

11.05.2005, HR-2005-00772-A, (sak nr. 2005/134), straffesak. anke Vegtrafikklova § 31 fyrste leden, jf. § 3 og § 12 andre leden A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Inger Wiig)

Konsesjonsvilkår

10.05.2005, HR-2005-00761-A, (sak nr. 2004/1376), sivil sak, anke Grunnloven §105 Eldbjørg Samuelsen (advokat Anders Ryssdal) mot Staten v/Direktoratet for Naturforvaltning (Regjeringsadvokaten v/advokat Elin Holmedal)

Utmåling av straff for grov narkotikaforbrytelse

29.04.2005, HR-2005-00687-A, (sak nr. 2005/326), straffesak, anke straffeloven § 162, 2. ledd, jf. 5. ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Erik Keiserud)

Familievold

29.04.2005, HR-2005-00688-A, (sak nr. 2005/217), straffesak, anke straffeloven § 228 første ledd og § 227 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat John Christian Elden)

Varetektsfengsling - Nokas-saken - kjæremål

29.04.2005, HR-2005-00686-U, (sak nr. 2005/607), straffesak, kjæremål straffeloven § 132 første ledd Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Marte Svarstad Brodtkorb)

Straffutmålingen for uaktsomt drap i trafikken

29.04.2005, HR-2005-00682-A, (sak nr. 2005/193), straffesak, anke Straffeloven § 239 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Ran av bensinstasjon - spørsmål om samfunnsstraff

29.04.2005, HR-2005-00676-A, (sak nr. 2005/302), straffesak, anke Straffeloven § 267 jf. § 268 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Avvikende regnskapsår - skatteloven

28.04.2005, HR-2005-00670-A, (sak nr. 2004/1728), sivil sak, anke skatteloven Staten v/Rogaland fylkesskattekontor (Regj.adv. v/advokat Asle Bjelland) mot Baker Hughes Norge AS (advokat Arvid Aage Skaar)

Fastsetjing av uføretidspunkt

27.04.2005, HR-2005-00664-A, (sak nr. 2005/109), sivil sak, anke folketrygdlova § 12-10 Staten v/Rikstrygdeverket (Regj.adv. v/advokat Christian H P Reusch) mot Tor Øverland (advokat Henrik Grønhaug)

Straffutmåling - valdtekt

27.04.2005, HR-2005-00665-A, (sak nr. 2005/252), straffesak, anke straffelova § 192 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Seksuell omgang med jente under 14 år

27.04.2005, HR-2005-00666-A, (sak nr. 2005/246), straffesak, anke straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlege påtalemakta, A (advokat Arve Opdahl) mot B (advokat Tore Angen)

Fordeling av aksjeutbytte

27.04.2005, HR-2005-00662-A, (sak nr. 2005/25), sivil sak, anke Aksjeloven § 8-3 A mfl. (advokat William Nybø) mot Bergshav Shipholding AS (advokat Lars A. Christensen)

Seksuell omgang med barn

27.04.2005, HR-2005-00663-A, (sak nr. 2005/170), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første punktum og andre ledd bokstav c, m.m. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger)

Nedlasting av porno på arbeidsgivers dataanlegg

22.04.2005, HR-2005-00649-A, (sak nr. 2004/1776), sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven § 66 I. ConocoPhillips Norge (advokat Arild Friestad) mot A og B (advokat Are Trøan Nilsen), II. A og B (advokat Are Trøan Nilsen) mot ConocoPhillips Norge (advokat Arild Friestad)

Lungekreft - yrkesskade

21.04.2005, HR-2005-00634-A, (sak nr. 2004/1536), sivil sak, anke Folketrygdloven § 13-7 jf. § 13-4 annet ledd A (advokat Carl Gunnar Sandvold) mot Staten v/Rikstrygdeverket (kst. regjeringsadvokat Bård Tønder)

Eiendomsmeglers krav på provisjon - salg i Sverige

21.04.2005, HR-2005-00641-A, (sak nr. 2004/1746), sivil sak, anke lov om eiendomsmegling § 4-2 andre ledd, jf. fjerde ledd Jan G. Lilledal AS (advokat Svein Chr. Valen) mot Aktiebolaget Strands Bruk (advokat Birger Svensson)

Kjøpsrett

20.04.2005, HR-2005-00630-A, (sak nr. 2004/1619), sivil sak, anke Kjøpsloven § 41 tredje ledd og § 65 IKM Testing AS (advokat Per Jan Selmer) mot A (advokat Preben Falck)

Gebyrbeslutning

11.04.2005, HRkjæremålsutvalg HR-2005-00580-U, (sak nr. 2005/88), sivil sak, kjæremål Rettsgebyrloven § 8 A (advokat Henrik Jensen) mot Staten v/Justisdepartementet

Advokatbevilling

07.04.2005, HR-2005-00545-A, (sak nr. 2004/1295), sivil sak, anke Domstolloven §§ 220 og 230 A (advokat Atle Helljesen) mot Staten v/Advokatbevillingsnemnden (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig)

Kraftverksbeskatning

06.04.2005, HR-2005-00541-A, (sak nr. 2004/1273), sivil sak, anke Skatteloven av 1911 Gloppen kommune (advokat Morten Søvik) mot Staten v/Sogn og Fjordane fylkesskattekontor (advokat Rolf Husebø)

Spørsmål om inhabilitet for meddommar

31.03.2005, HR-2005-00490-A, (sak nr. 2005/32), straffesak, anke domstollova § 108 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Pål S. Berg)

Straffutmåling - bilbombe i ekskonas bil

17.03.2005, HR-2005-00429-A, (sak nr. 2004(1813), straffesak, anke Straffeloven § 148 I. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg), II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) mot A (advokat Frode Sulland) og III. A (advok

Rettergangsfeil - ufullstendig opplyst sak

17.03.2005, HR-2005-00439-A, (sak nr. 2004/1037), straffesak, anke og (sak nr. 2004/1792), straffesak, anke Straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Erland Holmen)

Straffutmåling ved narkotikabrotsverk

17.03.2005, HR-2005-00436-A, (sak nr. 2004/1749 og sak nr. 2004/1754), straffesaker, anker straffeloven § 162 første og tredje ledd A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta

Skattemessig avskrivning

17.03.2005, HR-2005-00435-A (sak nr. 2004/1767), sivil sak, anke skatteloven § 14-41 første ledd bokstav g og h Bakke Bro Bryggen ANS (advokat Petter Dragvold) mot Staten v/Sør-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen)

Heving av kjøp - krav om erstatning

15.03.2005, HR-2005-00392-A, (sak nr. 2004/1400), sivil sak, anke Kjøpsloven § 18 første ledd, kjøpsloven §§ 40 og 67 Tamro MedLab AS (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Institutt for Medisinsk Pleie AS (advokat Jan Krohn)

Gyldighet av utvisningsvedtak

11.03.2005, HR-2005-00375-A, (sak nr. 2004/1631), sivil sak, anke Utledningsloven § 29 første ledd bokstav c og § 29 andre ledd Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas Nordby) mot A (advokat John Christian Elden)

Medvirkning til falsk forklaring - spørsmål om samfunnsstraff

08.03.2005, HR-2005-00344-A, (sak nr. 2005/72 og sak nr. 2005/73), straffesaker, anker Straffeloven § 166 og § 171 nr. 2, straffeloven § 28 a A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Bjørn Kr. Soknes) og B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Bjø

Grovt uaktsomt trygdebedrageri - straffutmåling

03.03.2005, HR-2005-00328-A, (sak nr. 2005/53), straffesak, anke Straffeloven § 271 a jf. § 270, straffeloven § 280 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Katteland)

Fartsbrot - straffutmåling

01.03.2005, HR-2005-00310-A, (sak nr. 2004/1799), straffesak, anke Vegtrafikklova § 31 fyrste ledd jf § 5 fyrste ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Fartsbrot - samfunnsstraff og straffutmåling

01.03.2005, HR-2005-00209-A, (sak nr. 2005/1), straffesak, anke Vegtrafikklova § 31 fyrste ledd jf § 5 fyrste ledd jf. andre ledd jf. skiltforskriften § 8 jf. vegtrafikklova § 33 nr. 1 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Seksuelt misbruk av psykisk utviklingshemmet kvinne

18.02.2005, HR-2005-00258-A, (sak nr. 2004/1586), straffesak, anke straffeloven § 193 andre ledd A mfl. (advokat Berit Reiss-Andersen og advokat Olav M. Hohle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Voldtekt - gjentakelse - straffutmåling

16.02.2005, HR-2005-00246-A, (sak nr. 2004/1753) straffesak, anke Straffeloven § 192 første ledd bokstav a og straffeloven § 192 tredje ledd bokstav c Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Johansen) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Tap av førerett

09.02.2005, HR-2005-00209-A, (sak nr. 2004/1888), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal)

Skatte- og avgiftsunndragelser - straffutmåling

08.02.2005, HR-2005-00203-A (sak nr. 2004/1762), straffesak, anke merverdiavgiftsloven § 72, ligningsloven § 12-2 mfl A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Tone Haave)

Samleie med mindreårig pike.

08.02.2005, HR-2005-00207-A, (sak nr. 2004/1676), straffesak, anke Straffeloven § 196 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Seksuell omgang med barn under 16 år.

04.02.2005, HR-2005-00194-A, (sak nr. 2004/1515), straffesak, anke Straffeloven § 196 første, jf. andre ledd bokstav a Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Ulovlig felling av jerv - straffutmåling

01.02.2005, HR-2005-00162-A, (sak nr. 2004/1594) straffesak, anke Villoven § 56 første ledd første og annet punktum I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A mfl. (advokat Pål M. Andreassen) II. A mfl. (advokat Pål M. Andreassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Haugesundsdrapet - straffutmåling

01.02.2005, HR-2005-00171-A, (sak nr. 2004/1648), straffesak, anke straffeloven § 233 og straffeloven § 268 A (advokat Erling O. Lyngtveit) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Strømbrudd - økonomisk tap for nettselskapet

27.01.2005, HR-2005-00138-A, (sak nr. 2004/1352), sivil sak, anke If Skadeförsäkring AB (publ.) ved den norske filialens generalagent (advokat Kjetill Mellum) mot Troms Kraft Nett AS (advokat Gunnar Martinsen)

Seksuell omgang med barn - straffutmåling

26.01.2005, HR-2005-00130-A, (sak nr. 2004/1621), straffesak, anke straffeloven § 195 A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Rune Høgberg)

Narkotika - straffutmåling

26.01.2005, HR.-2005-00132-A, (sak nr. 2004/1646), straffesak, anke straffeloven § 162 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Til toppen