Erstatning for forsvunnet bil ervervet ved lovstridige handlinger.

10.03.2006, hr-2006-00431-A, (sak nr. 2005/633), sivil sak, anke
Straffeloven § 317
AS Financiering mfl. (advokat Christian Frick) mot Vesta Forsikring AS (advokat Ole Petter Salen)
Rieber-Mohn, Gjølstad, Coward, Øie og justitiarius Schei

Saken gjaldt spørsmålet om et forsikringsselskap er forpliktet til å utbetale erstatning for en forsvunnet bil som er ervervet ved lovstridige handlinger. Bilen ble først kjøpt i Spania av A for penger ervervet på straffbar måte. A solgte bilen videre til selskapet X Agenturer AS, som identifiseres med eneaksjonær, styreleder og daglig leder B. Han finansierte kjøpet delvis ved lån i AS Financiering, som fikk pant i bilen. Bilen ble en tid senere meldt stjålet, og forsikringsselskapet Vesta nektet å utbetale kasko-erstatning.

Selskapet X Agenturer AS var i mellomtiden gått konkurs. Konkursboet og AS Financiering gikk da til sak mot Vesta for å få forsikringsoppgjør. Tingretten frifant Vesta, blant annet under henvisning til at B ved kjøpet av bilen hadde gjort seg skyldig i uaktsomt heleri, jf. straffelovens § 317. Lagmannsretten stadfestet tingrettens dom. Høyesterett kom til samme resultat som de tidligere instanser. Situasjonen var den at Vesta høsten 2000 inngikk avtale om forsikring av en bil som den påberopte eier - X Agenturer AS ved B - kort tid i forveien hadde ervervet ved en helerihandling utført ved grov uaktsomhet. Høyesterett kom til at B derved søkte å tegne en forsikring for en forsikringsinteresse som ikke var "lovlig". Forsikringsavtalen var derved ugyldig, jf. Norske Lov 5-1-2.
Til toppen