Grovt aktlaus valdtekt - straffutmåling.

24.04.2006, HR-2006-00685-A, (sak nr. 2006/96), straffesak, anke
Straffelova § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Randi Lucie Gabrielsen)
Stabel, Coward, Bruzelius, Øie og Lund

Grovt aktlaus valdtekt til samleie med kvinne som var medvitslaus av rus.

A, som var tiltalt for forsettleg valdtekt, vart i tingretten dømd til fengsel i 10 månader, av dei 5 månader på vilkår, for grov aktlaus voldtekt. Domfellinga omfatta òg tjuveri av mobiltelefonen til den krenkte og ulovleg inntrenging i huset der ho låg og sov. Lagmannsretten heldt domfellinga ved lag etter at påtalemakta hadde anka over skuldspørsmålet, og sette straffa til fengsel i eitt år. A og den krenkte hadde møtt kvarandre tilfeldig på byen då ho var sterkt rusa og måtte køyrast heim. Han sytte for skyss, lånte eit kondom av ein kamerat, skjulte seg frå veninna til den krenkte, som følgde henne inn, sneik seg inn i huset gjennom eit vindauga etter at veninna var gått, og fann den krenkte sovande i senga, der han kledde av henne og gjennomførde samleie med henne. Høgsterett meinte at tilhøvet var ei grov utnytting av at den krenkte var hjelpelaus, og at det objektivt sett var alvorleg. Straffa for grovt aktlaus valdtekt skal liggje tydeleg under det straffa ville vore for forsettleg krenking, jf. Rt. 2004 side 1553. Det vart vist til at A var etter måten sterkt å klandre for at han ikkje forstod at den krenkte var så rusa at ho ikkje kunne setje seg imot samleiet, og straffa vart sett til fengsel i 9 månader.
Til toppen